חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מה ייחשב כשינוי מהותי באישור ביטוח?

בצמצום משך תקופת גילוי הנזקים והתביעות בחצי, יש משום גריעה מהיקף הביטוח המהווה שינוי לרעה, מהותי, מתנאי המכרז

 

 עת"מ 5497-04-09

אחים אנטון, חברה לעבודות בנין עפר ופתוח בע"מ נגד עירית עכו ואח'

בית המשפט: המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

פסק הדין ניתן ביום: 03 יוני 2009

ע"י כב' השופטת: יעל וילנר

עניינו הביטוחי של פסק הדין: מהם שינויים מהותיים בנוסח אישורי הביטוח שצורפו למכרז והאם יש פסול בשל השינויים הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף למכרז ולוקה בפגמים מהותיים?

במכרז נקבע, בין היתר, כי הצעות אשר לא יצורפו אליהן האישורים המפורטים בסעיף 15 למכרז וביניהם אישור ביטוח, לעיל לא תובאנה לדיון .

בין השינויים שנעשו בהצעה של חברת אחים אנטון באישורי הביטוח:

אישור הביטוח המקורי, קובע כי תקופת גילוי נזקים ותביעות תהיה כדלקמן: "במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת של 12 חודשים נוספים, מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו...".

בנוסח האישור שצורף נרשמו שני שינויים מהנוסח המקורי: תקופת הגילוי תחול "במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, בתנאי שהמבטח ביטל או לא חידש..." (במקום "מסיבה כלשהי"). כן נרשם לגבי משך התקופה כדלקמן: "מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת של 6 חודשים נוספים, מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו..." (כלומר קיצור תקופת הגילוי משנה לחצי שנה).

 

באישור הביטוח המקורי נרשם, כי על חברת הביטוח לספק "ביטוח חובה וביטוח צד ג' רכוש, הכולל הרחבה לנזקי גוף  שאינם מבוטחים בביטוח חובה של כל כלי הרכב והמתקנים, כולל גם מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים וכל כלי רכב ממונע אשר קיימת חובה חוקית לבטחו, המשמשים לביצוע העבודות ו/או הנמצאים באתר הבניה או בסביבתו, לפי הרשימה המצ"ב, בגבול אחריות של 150,000$ למקרה ביטוח".

 

בניגוד לדרישה זו, לא הומצאה רשימת הרכבים המבוטחים בצירוף לאישור הביטוח.

 

לפי אישור הביטוח המקורי על חברת הביטוח לספק כיסוי ביטוחי בהיקף הכיסוי מנוסח הפוליסות הידוע כ-"ביט 2008". בנוסח שצורף נרשם היקף נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט 2009".

 

בית המשפט שוכנע, כי חברת אחים אנטון לא עמדה בתנאי הסף שנקבעו במכרז ודי בכך כדי להצדיק את פסילת הצעתה.

 

 

לעניין אישור הביטוח נאמר, כי

 

"אין ספק כי בצמצום משך תקופת גילוי הנזקים והתביעות בחצי, יש משום גריעה מהיקף הביטוח המהווה שינוי לרעה, מהותי, מתנאי המכרז. זאת ועוד, על פניו, יש בצמצום זה כדי לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים בפועל ובכוח והקניית יתרון בלתי הוגן לעותרת."

 

"אף שינוי זה מהווה, על פניו, שינוי מהותי. הדרישה בנוסח המקורי כי אי החידוש יהיה מכל סיבה שהיא הינה דרישה הכוללת בתוכה מיגוון אפשרויות לאי חידוש הביטוח, לרבות, אי חידושו על ידי המבוטח. לעומת זאת, באישור שצורף על ידי העותרת, צומצמו האפשרויות באופן שאי החידוש יהיה על ידי המבטח בלבד. בכך נשללת תקופת הגילוי המוארכת, בכל מקרה בו הביטוח מבוטל או לא מחודש על ידי המבוטח – העותרת בענייננו."

 

"פגם מהותי נוסף הוא השמטת רשימת הרכבים המבוטחים מאישור הביטוח שצורף"

 

 פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד