חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חובת הזהירות של המזמין כלפי קבלן

לפי המצב המשפטי הקיים, חלוקת האחריות בין המעוולים במשותף מסורה לשיקול דעתו של השופט היושב בדין ומתרשם מן העדים וחומר הראיות

 

 

א  152398/02

 

הדר חברה לביטוח בע"מ  נגד תבל בע"מ ואח'

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 14/01/2009

 

ע"י כבוד השופט: חאג' יחיא

 

עניינו של פסק הדין: זכויותיו של המבטח בתביעת תחלוף בשל תגמולי ביטוח אשר שילם עקב נזק שנגרם לבית עסק אשר בוטח על ידו. מדובר באירוע שמעורבים בו מעוולים רבים שכל אחד מהם תרם בדרך אחרת לאירוע הביטוחי. בין הנתבעים בתביעת התחלוף של המבטח: מזמין העבודה והמבצע בפועל. בית המשפט בחן את סוגיית המעוולים במשותף, חלוקת האחריות ביניהם וסוגית האחריות במישור היחסים שבין מזמין העבודה לבין הקבלן.

 

בית המשפט בחן, בין היתר, את הסוגיות הבאות:

 

סוגיית המעוולים במשותף -  לפי המצב המשפטי הקיים, חלוקת האחריות בין המעוולים במשותף מסורה לשיקול דעתו של השופט היושב בדין ומתרשם מן העדים וחומר הראיות, וקביעת החלוקה בין המעוולים תינתן לפי מידת האשמה של כל מזיק בהתאם לשיקול דעתו.

 

אחריות מזמין העבודה -   כשאדם מעסיק קבלן עצמאי, ולא מתקיימים יחסי שליחות או יחסי עובד מעביד, עקרונית לא יחוב המעסיק באחריות על נזק שגרם הקבלן העצמאי. לכלל זה קיימים  מספר חריגים המנויים בסעיף 15 לפקודת הנזיקין שעיקרם במעורבות או רשלנות המעסיק  בבחירת הקבלן, התערבות בעבודתו באופן שגרם לפגיעה או לנזק, הרשאה או אישרור המעשה שגרם לפגיעה או לנזק, אחריות מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי,  הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין.

 

חובת הזהירות הנדרשת מהמעביד כלפי עובדו  - אינה חלה על מזמין כלפי הקבלן העצמאי, יחד עם זאת המזמין חייב לנקוט זהירות כלפי הקבלן במסגרת החובה הכללית. בהתאם למבחן השליטה הגמורה, הוכרה חובת זהירות מושגית בין מזמין עבודה לבין מבצעה שהינו קבלן ואינו נחשב "עובד" כמשמעות המונח בפקודת הנזיקין. הקבלן הראשי והקבלן המשנה חייבים בחובה כללית להבטחת שלומו וביטחונו של כל אדם שהם צופים ו/או צריכים לצפות שהוא עשוי להיות מושפע מהמתרחש בשטח.

 

האם תבל אחראית לקרות מקרה הביטוח  - בית המשפט קבע, כי "במקרה הנדון, מוטלת על חברת תבל כמזמינת העבודה, חובה למסור לידי הקבלן מבצע העבודה את כל ההיתרים, התיאומים, התוכניות והאישורים מכל הגורמים השונים הרלבנטיים והנוגעים לביצוע העבודה. " "כל שהמדובר בטענות המופנות כנגד הנתבעים בהתבסס על התחייבותם לכאורה של הנתבעים כלפי תבל בהסכם , דין טענות אלה להידחות." "מינוי מבצע עבודה כשלעצמו, אינו פוטר את מזמין העבודה מחובת הפיקוח על ביצוע העבודה אותה הוא הזמין" נקבע, כי בעת ביצוע העבודה לא נכח מטעם תבל מפקח ויש בכך כדי לבסס את אחריותה בשיעור שיקבע לקרות האירוע.

 

הנתבעים חויבו לשלם לחברת הביטוח התובעת לפי שיעורי האחריות שנקבעו על ידי השופט ולאחר קביעתו שמדובר בביטוח כפל עם חברת מננורה לפי האמור באישור על קיום ביטוחים.. 

 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד