חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה: המבטחת שילמה בניגוד לתנאי הפוליסה ותביעת התחלוף נגד חברת השמירה נדחתה

השופט זכריה ימיני מצא, כי סעיף השיפוי בהסכם השמירה סותר לחלוטין את התנאי של שמירת זכות שיבוב לתובעת מחברת השמירה. עקב אי מילוי תנאי זה, היה על חברת הביטוח לסרב לשלם תגמולי ביטוח למבוטח
7/01/2016

 

 

תא (רמ') 2847-09-11  הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' האחים מור בטחון בע"מ

 

בית המשפט: השלום ברמלה

 

פסק הדין ניתן ביום: 30/12/2015

 

ע"י כב' השופט: זכריה ימיני

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעת התחלוף של חברת הביטוח נגד חברת שמירה לאחר שחברת הביטוח פיצתה את מבוטחיה לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות בשל נזקי פריצה לאתר בניה?

 

בית השפט דחה את תביעת התחלוף

 

מתוך פסק הדין:

 

"הנתבעת הנכונה:

 

...

 

היוצא לנו מכל האמור הוא שכל מערכת היחסים של חב' מליבו הייתה עם הנתבעת 1 ולא עם הנתבעת 2, ולכן יש לדחות את התביעה נגד הנתבעת 2.

 

חוזה השמירה החל על נסיבות המקרה:

 

...

 

על כן, קובע אני שעל מערכת היחסים בין הצדדים בעת קרות מקרה הביטוח חל החוזה שנכרת ביום 1.10.08 בין חב' מליבו לבין הנתבעת 1.

 

חובות חב' מליבו על פי החוזה הראשון:

 

גידור אתר העבודה:

 

בסעיף 5 לחוזה הראשון הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

"באחריות המזמין לדאוג כי לא תהיה שום כניסה לאתר/למפעל פרט לכניסה אחת בה נמצא השומר.

 

באחריות המזמין לדאוג כי לא תהיינה שום פריצות בגדרות, במידה וישנן"

 

 

 

מחומר הראיות עולה כי חב' מליבו הפרה תנאים אלו הפרה יסודית, שכן גדר אתר הבנייה בצד שבו ישב שבט הטראבין הייתה פרוצה, וממילא הייתה לאתר הבנייה כניסה נוספת רחבה ביותר, דבר שחייב הצבת שומרים רבים יותר. מסקנה זו נובעת מעדותו של מר חדד ממנה עולה שגם מארבי המשטרה ומארבי הסיירים של המועצה המקומית לא הצליחו להפסיק את הגניבות ואת הנזקים למבנים.

 

קיום התנאים הנ"ל בחוזה הראשון על ידי חב' מליבו מהווה תנאי לכניסת אחריות הנתבעת 1 לתוקף למקרה של גניבה ונזק, שכן הנתבעת 1 קיבלה עליה את השמירה על אתר בניה מגודר שיש רק לו כניסה אחת, ולא קיבלה עליה את השמירה על אתר בנייה פרוץ, שחב' מליבו ידעה מראש שהוא אתר בעייתי מאד לשמירה. על כן סבור אני שחב' מליבו הפרה את סעיף זה שבחוזה הראשון.

 

הצבת שומרים במספר מספיק:

 

בסעיף 3 לחוזה הראשון הסכימו חב' מליבו והנתבעת 1 כי:

 

"כמות השומרים תקבע בתאום משותף לפי התפתחויות וגדילת האתר ו/או העבודה, בהודעה מראש ובכתב חתומה ע"י המזמין ואשר נמסרה לקבלן."

 

בהתאם לעדויות, הנתבעת 1 דרשה להגדיל את מספר השומרים, אך חב' מליבו סירבה לדרישה זו. זאת למרות שמדובר באתר בנייה בעייתי לשמירה ולא מגודר בחלק הבעייתי שלו. כישלון ניסיונות המשטרה וסיירי הרשות המקומית להביא להפסקת הגניבות היה צריך להביא את חב' מליבו למסקנה שדרישת הנתבעת 1 נכונה ובמקומה, ולהסכים להוספת שומרים לאתר הבנייה, ולא להפסיק את עבודתה באתר הבנייה.

 

על כן סבור אני שחב' מליבו הפרה גם סעיף זה של החוזה הראשון.

 

אי בדיקת התנאים לתשלום תגמולי הביטוח:

מאחר והתובעת באה בנעלי המבוטחת, ומאחר וחב' מליבו כלולה בהגדרת המונח "מבוטח" שבפוליסת הביטוח, מחייבות אותה הוראות החוזה הראשון שבין חב' מליבו לבין הנתבעת 1. יש לבדוק האם הוראות החוזה הראשון אכן ממלאות אחר תנאי הפוליסה, או שמא יש סתירה ביניהן, עד כדי כך שיש בסתירות אלו כדי להביא למסקנה שהתובעת לא הייתה חייבת לשלם למבוטחת תגמולי ביטוח עקב אי מילוי תנאי הפוליסה שהיו תנאי לתשלום תגמולי הביטוח.

 

מספר השומרים ששמרו על אתר הבנייה:

 

אחד מתנאי פוליסת הביטוח לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזק או אובדן בגין סיכוני פריצה ו/או גניבה הוא שבעת קרות מקרה הביטוח שמרו על הרכוש המבוטח "שומר או שומרים בהתאם לגודל האתר ששכרם משולם על ידי המבוטח ו/או חברת שמירה ששכרה משולם ע"י המבוטח". התובעת לא בדקה האם התמלא תנאי זה בפוליסת הביטוח, ונראה מהאמור לעיל, שתנאי לא מולא על ידי חב' מליבו.

 

שמירת זכות השיבוב של התובעת:

 

זכות המבוטח לקבל תגמולי ביטוח הותנתה בפוליסת הביטוח שלתובעת תישמר זכות השיבוב מחברת השמירה.

 

בסעיף 6 לחוזה הראשון הסכימו חב' מליבו והנתבעת 1 כדלקמן:

 

"במקרה של גניבה כלשהי אשר נגרמה עקב רשלנותו של השומר, הקבלן ישתתף עד גובה סכום ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח של המזמין בלבד ולא יעלה על הסך 5,000 דולר ובזאת תסתיימנה כל טענות המזמין מן הקבלן, ולא תהיינה למזמין כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מן הקבלן."

 

סעיף זה סותר לחלוטין את התנאי של שמירת זכות שיבוב לתובעת מחברת השמירה. עקב אי מילוי תנאי זה, היה על התובעת לסרב לשלם תגמולי ביטוח לעמותה.

 

סוף דבר:

 

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעת כנגד הנתבעות."

 

עבור לתוכן העמוד