אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ברות ביטוח - Insurability

מושג בביטוח אדם -  זמינות המשך ביטוח למבוטח ללא חיתום מחדש. למשל בביטוח סיעוד קבוצתי מחויבים המבטחים לפי חוזר של המפקח על הביטוח לאפשר למבוטחים לעבור מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט ללא חיתום מחדש.

מקור: מילון "על ביטוח"