אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
זיקת הביטוח - Insurable Interest

מונח מתחום עקרונות הביטוח - תנאי ראשוני לקיומו של חוזה ביטוח הוא קיומה של זיקת ביטוח. זיקת הביטוח לנכס מוגדרת כעניין כלכלי של המבוטח בהמשך קיומו של האובייקט המבוטח. לכל אדם יש זיקה ברורה לחייו ולרכוש הנמצא בבעלותו או רכוש שהוא אחראי בעבורו כלפי אחרים.

מקור: מילון "על ביטוח"