אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
כיסוי - Cover

מונח בכל ענפי הביטוח – היקף הביטוח, פרוט המקרים, התנאים והסכומים לתשלום תגמולי הביטוח למוטב.

מקור: מילון "על ביטוח"