אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
כתב כיסוי זמני - Temporary Cover Note

מונח בכל ענפי הביטוח – מסמך המוצא על-ידי המבטח בסמוך לכריתת חוזה הביטוח המפרט את תמצית הכיסוי הביטוחי ותנאיו. תוקף הכיסוי הזמני מתבטל אחר שהמבוטח מקבל פוליסה התואמת את הסיכום עם חברת הביטוח לגבי הכיסוי.

מקור: מילון "על ביטוח"