אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
כתב קבלה ושחרור - Acceptance & Release Form

מונח בתביעות ביטוח בכל ענפי הביטוח – מסמך שנלווה בדרך כלל לתשלום תגמולי הביטוח עליו חותם  המוטב לאישור קבלת הסכום המגיע בשל מקרה הביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"