אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מוטב - Beneficiary

מונח בכל ענפי הביטוח - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח בעקבות הנזק. בביטוח הרכוש המבוטח הוא בדרך כלל גם המוטב, אלא אם כן נקבע אחרת במפרט הפוליסה.

מקור: מילון "על ביטוח"