אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מפרט הפוליסה - Policy Schedule

הרשימה – החלק של הפוליסה שמודפס על-ידי המחשב וכולל את הפרטים המיוחדים של חוזה הביטוח כמו שם המבוטח וכתובתו, מספר הפוליסה, תאור הסיכון המבוטח והכיסוי, תנאים מיוחדים לביטוח, פרוט הפרמיה וההשתתפות העצמית, תאריך ההדפסה וחתימת המבטח.

מקור: מילון "על ביטוח"