אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מציע - Proposer

מועמד לביטוח - מונח בכל ענפי הביטוח - מי שמציע את עצמו לביטוח - מילוי הצעת הביטוח ומסירתה לסוכן ביטוח עדיין אינה מחייבת את חברת הביטוח. הביטוח אינו תקף עד קבלתו של המועמד לביטוח ע"י נציגי חברת הביטוח, אם בכלל ואפשר, כי בסופו של דבר המציע  לא יתקבל לביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"