אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
נספח הון - Sub-sum Appendix

מונח בביטוח חיים - נספח שניתן לצרף לפוליסות שנעשו בתקופה שבין 1/1/92 עד 31/12/99 לפוליסות קצבה מסוג עדיף. נספח זה הופך את הביטוח לביטוח הוני במקום ביטוח קצבה.

מקור: מילון "על ביטוח"