אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
עניין מהותי - Material Matter

מונח בתחום עקרונות הביטוח - עניין העשוי להשפיע על מבטח סביר אם להתקשר בכלל בחוזה הביטוח ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמית, דרישות מיגון, היקף כיסוי וכו').

מקור: מילון "על ביטוח"