אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ערך שיפוי - Indemnity Value

מונח בביטוח רכוש – ישן תמורת ישן - חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי ערך השוק של הרכוש שניזוק (עלות המכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון בשוק החופשי) רגע לפני קרות מקרה הביטוח (הנזק). כלומר מתגמולי הביטוח מנכים את גורם הבלאי.

מקור: מילון "על ביטוח"