אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פוליסה מסולקת - Paid Up Policy

מונח בביטוח חיים – פוליסת ביטוח חיים שיש בה ערכי פדיון אשר המבוטח הפסיק לשלם בעבורה את הפרמיה ולא פדה את ערכיה.

מקור: מילון "על ביטוח"