אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
צד שלישי - צד ג' - Third Party

מונח בענפי ביטוח רכב ואחריות חוקית - כל מי שאינו המבטח או המבוטח ואינו צד להסכם הביטוח. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי בשל נזק שהוא גרם לו ואשר מבוטח לפי תנאי הפוליסה.

 

מקור: מילון "על ביטוח"