אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תגמולי ביטוח - Insurance Benefits

מונח בכל ענפי הביטוח - (הפיצוי) סכום הכסף שמשולם על-ידי חברת הביטוח למוטב (או תיקון הרכוש שניזוק מטעם חברת הביטוח) בשל מקרה ביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"