אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תעריף - מיון - Tariff - Rate

מונח בכל ענפי הביטוח - הבסיס לחישוב הפרמיה - האחוז (או חלק האחוז) אותו מכפילים בסכום הביטוח או בסכום אחר (כמו הקף המחזור העסקי) על מנת לקבל את סכום הפרמיה נטו. התעריף משתנה ביחס ישר לגובה סיכונו של המבטח.

מקור: מילון "על ביטוח"