אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תקופת המתנה - Waiting Period

מונח בביטוח אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד - התקופה הראשונה שמתחילה ביום קרות מקרה הביטוח ומסתיימת כעבור התקופה הנקובה בפוליסה. בתקופה זו המבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"