אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלביטול ביטוחי תאונות ובריאות

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 7/8/2011 שני ניירות עמדה בנושא ביטול ביטוחי תאונות ובריאות

 

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 7/8/2011 שני ניירות עמדה בנושא ביטול פוליסות ביטוח החתומים ע"י המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג.

הנייר הראשון מתייחס לביטול ביטול פוליסה לביטוח תאונות אישיות וקובע, כי אין לכלול בפוליסות לביטוח תאונות אישיות תנאי שלפיו מבטח רשאי לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא למעט העילות הקבועות בחוק.

הפיקוח על הביטוח מנמק את עמדתו בהוראות חוק חוזה הביטוח שאינן מאפשרות ביטול פוליסה במקרה של החמרה בסיכון  בביטוחי תאונה מחלה ונכות )אי החלת הוראות סעיפים 17-19 לחוק).

לפי עמדת הפיקוח על הביטוח, הקניית וודאות למבוטח למשך תקופת הביטוח שנקבעה בחוזה הוא עקרון יסודי בחוזה ביטוח וכל תנאי בחוזה ביטוח המאפשר למבטח לבטל את הפוליסה  מכל עילה שהיא אינו עולה בקנה אחד עם עקרון חשוב זה.

הנייר השני מתייחס לפרמיה מוחזרת לפי פוליסות פרט הכוללות כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה קבועה שאינן כוללות פיצוי למבוטח במקרה של ביטול הפוליסה.

לפי עמדת הפיקוח על הביטוח, על פוליסת פרט לביטוח ניתוחים בפרמיה קבועה לכלול פיצוי בגין עודף פרמיות בפוליסה מבוטלת ששילם מבוטח מעבר לעלות הביטוח עד למועד הביטול. פיצוי יכול להיות, בדרך של מתן תקופת ביטוח נוספת ללא תשלום תוך מתן זכות לחידוש הביטוח אצל אותו מבטח  )ברות ביטוח).

במקרה של ביטול הפוליסה, על מבטח לתת פיצוי למבוטח, אשר גובהו יחושב כך שהביטול לא ייצר רווח עודף למבטח. כמו כן,  אם מבטח מציע יותר מסוג פיצוי אחד, עליו לאפשר למבוטח לבחור את סוג הפיצוי במועד ביטול הפוליסה.

הפיקוח על הביטוח מבהיר, אין בכוונתו לאשר פוליסות שאינן כוללת פיצוי למבוטח במקרה של ביטול הביטוח בהתאם לאמור לעיל וכי החל מיום 1/11/2011  אין לשווק פוליסות שאינן כוללות פיצוי.