אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים

הממשק נועד לאפשר לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים

 

 

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 1/8/2012 חוזר גופים מוסדיים 2012-9-12: "ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו"

 

החוזר החדש החתום ע"י המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, נועד לאפשר לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים והוא מציג את מאפיין את הדרישות מגופים מוסדיים לצורך הפעלת ממשק האיתור.

לוחות הזמנים המצוינים בחוזר המצ"ב לא נועדו לקבוע את מועד הפעלתו של הממשק. לצורך הפעלת הממשק יובא בחשבון תהליך טיוב נתוני תעודות זהות של עמיתים, כפי שנקבע בהוראות תקנות האיתור וחוזר גופים מוסדיים 2012-9-1 "נוהל איתור עמיתים ומוטבים" המשלים אותן, כדי שהמידע שיתקבל מהממשק יהיה נכון ומקיף ככל הניתן.

 

הוראות החוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים החל מיום פרסומו.

 

החוזר החדש מחייב את המוסדיים להעביר לפיקוח על הביטוח מידע המפורט בחוזר לגבי כלל העמיתים בקופות גמל ובפוליסות ביטוח המאפשר  זיהוי  במקרה מוות ובכלל זה, מספר תעודת זהות של העמית ומספר מחושב כאינדיקציה לקיום חשבון אחד או יותר, או פוליסה אחת או יותר, לפי העניין, המשויך לתעודת הזהות של העמית.

 

לחוזר באתר הפיקוח על הביטוח

 

מבנה קובץ שגיאות