אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תגובה לטיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע

לדעתו של עו"ד הלוי הרשם אינו מהווה רשות מוסמכת לפרש את החוק, מלאכה הנתונה בלעדית לבתי המשפט בישראל

 

 

עו"ד יוסי הלוי, היועץ המשפטי של אגוד חברות הביטוח ושל התאחדות חברות לביטוח חיים, שלח ביום 20/5/2012 מכתב תגובה (12 עמ') בשם האגוד וההתאחדות לטיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) - התנאים לאיסוף מספרי זהות למאגרי מידע ולשימוש בהם.

 

טיוטת ההנחיה קובעת, כי איסוף מספרי זהות במאגרי מידע טרם שנבחנה ונמצאה הצדקה לאסוף נתון זה - אסור. טיוטת ההנחיה מפרטת את התהליכים הנדרשים לצורך הבחינה, פירוט החובות החלים על מי שאוסף מספרי זהות והתנאים בהם ניתן לעשות שימוש במידע זה.  

 

בתחילת מכתבו לעו"ד יורם הכהן, רשם מאגרי מידע, מתייחס עו"ד הלוי לכך שאין בסמכותו של הרשם להוציא הנחיה מחייבת בעניין הנדון. לדעתו של עו"ד הלוי הרשם אינו מהווה רשות מוסמכת לפרש את החוק (מלאכה הנתונה בלעדית לבתי המשפט בישראל) ואין בכוח פרשנותו בכדי לחייב.

 

מכתבו של עו"ד הלוי כולל התייחסות לשלושת הנושאים הבאים:

 

א.      הפרשנות המוטעית לחוק.

 

ב.      מדוע באופן קונספטואלי גופים מוסדיים אינם יכולים לקיים את התנאים הקבועים בהנחיה.

 

ג.       הערות פרטניות לסעיפי ההנחיה, בעיקר תוך התייחסות לגופים המוסדיים.

 

 

תגובת האגוד וההתאחדות לטיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע  תגובת האגוד וההתאחדות לטיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע