אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: המחוזי: הפוליסה לביטוח משק אינה מכסה באופן אוטומטי ביצוע עבודות קבלניות

השופטת דיאנה סלע: מעיון בפוליסה עולה כי ניתנה לקיבוץ במפורש אפשרות להרחיב את תחולת הפוליסה, כאמור בסעיף 13, תמורת דמי ביטוח נוספים, והוא בחר שלא לעשות כן
 

 

  

תא (חי') 53192-09-12‏ ‏ קיבוץ סער נ' ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

 

בית המשפט: המחוזי בחיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 5/4/2016

 

ע"י כב' השופטת: דיאנה סלע

 

עניינו של פסק הדין: האם ביטוח המשק של הקיבוץ מכסה את האחריות בגין פציעתו של פועל זיפות ואיטום שנפצע במהלך זיפות מרפסת של בית שנמצא על מגרשי ההרחבה שהוקצו על ידי מנהל מקרקעי ישראל למשפחות משתכנים בקיבוץ?  

 

רקע: הצדדים הגיעו להסכם הפשרה, המסדיר את מירב המחלוקות ביניהם, למעט בסוגיה אחת, השנויה במחלוקת בין קיבוץ סער, אשר הגיש הודעת צד ג' נגד הביטוח החקלאי (להלן: המודיע וחברת הביטוח, בהתאמה). המודיע וחברת הביטוח הגיעו להסכמה דיונית, לפיה ינתן פסק דין על יסוד החומר המצוי בתיק, וסיכומי הצדדים.

 

בית המשפט קבע, כי האירוע במהלכו נפגע הפועל אינו כלול במסגרת ביטוח המשק של הקיבוץ

 

מתוך פסק הדין:

 

"אקדים ואומר כי הפוליסה אינה מכסה את העבודות נשוא התביעה, ולכן אינני רואה לדון בשאלה אם השטח בו בוצעו העבודות מכוסה על ידי הפוליסה אם לאו.

 

א. שמה של הפוליסה מתייחס ישירות למשק ולגידולי שדה. בפוליסה מצוינות בין השאר התחייבויותיה של חברת הביטוח לשפות את הקיבוץ עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה, בגין חבותו על פי דין בשל מקרה ביטוח, בהתאם לתנאים הכלולים ברשימה ובפוליסה.

 

עיון ברשימה מלמד כי היא מכסה עבודות חקלאות, כמפורט בפוליסה; פעילויות מסחריות שונות, המפורטות אף הן, לרבות הסעדה חיצונית, הפעלת מתפרה ושטחים לספורט, פעילות של עבודות גינון, העמדות שטחים לגורמים שלישיים שונים המפורטים, לרבות התייחסות לנוהל הבטיחות המצורף לגביהן כגון לגבי בריכות שחייה, לימוד שחייה, לימוד רכיבה, חוות סוסים, הפעלה של פינת חי, אירועים מסחריים מסביב לשטח הבריכה, וכיוצא בזה.

 

ב. בפרק ג', קובעת הפוליסה "סייגים לחבות המבטח", ומפרטת שורה ארוכה של אירועים בגינם אינה מכסה את המבוטח (להלן: פרק הסייגים).

 

סעיף 13 לפרק הסייגים קובע, כי הפוליסה "אינה מכסה את המבוטח במישרין או בעקיפין או בקשר עם: ... חבות הנובעת מעבודות הריסה, בנייה, הרכבה או הקמה ועבודות עפר ... או תביעות כתוצאה מנזק זה".

 

סעיף 17 י"ד לפרק הסייגים קובע: "כל עיסוק שלא יתקבל לביטוח על ידי המבטח".

 

ג. בפרק ד' קובעת הפוליסה "הרחבות", וביניהן סעיף 7, הקובע "הרחבת עבודות הריסה, בנייה והקמה – רק למבוטח, המבוטח אצל המבטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות".

 

וכך נאמר: 

 

"על אף האמור בסייג 13 לסייגים לחבות המבטח, מוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבות המבוטח, כאמור במבוא לפוליסה, הנובעת מעבודות הריסה, בנייה והקמה, המבוצעות בתחום המשק...

 

מובהר בזאת, כי הרחבה זו תחול רק על מבוטח, המבוטח אצל המבטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. גובה ההשתתפות העצמית בגין הרחבה זו יהיה בגובה גבול אחריות המבטח בגין חבות כלפי צד שלישי בפוליסת העבודות הקבלניות". 

 

א. סעיפי הפוליסה הנזכרים לעיל מלמדים, כי הפוליסה החריגה במפורש עבודות הריסה, בניה והקמה, המבוצעות בתחום המשק, למבוטח שלא רכש פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, כגון העבודות שבמהלכן נגרמה התאונה.

 

תצהיר התובע מלמד כי התאונה אירעה במהלך בנית הבית אשר היה במצב שלד - משנשפכה על התובע זפת רותחת מדלי שהחזיק בידו, והתובע נפל ונחבל. משכך, מדובר בחלק מעבודות בניה והקמה, הנכללים בסייגים הנזכרים בפוליסה.

 

ב. אשר לטענת המודיע כי הוא רק פיקח על העבודות, ולכן אין הסייג חל לגביו, איני רואה עמו עין בעין. הפוליסה אינה מסייגת את הסייג לביצוע עבודות הבניה, אלא מרחיבה את הסייג לתביעה לנזק שנגרם "בקשר עם ... חבות הנובעת מעבודות הריסה, בנייה, הרכבה או הקמה ועבודות עפר ... או תביעות כתוצאה מנזק זה". הנזק לתובע נגרם בקשר עם עבודות בניה, התביעה היא כתוצאה מנזק זה, והסייג הרחב חל גם על נזק זה במפורש.

 

ג. מעיון בפוליסה עולה כי ניתנה לקיבוץ במפורש אפשרות להרחיב את תחולת הפוליסה, כאמור בסעיף 13, תמורת דמי ביטוח נוספים, והוא בחר שלא לעשות כן.

 

בנתונים אלה -  נוכח חלותם של הסייגים בפוליסה - אין עוד צורך לדון בסוגית החלות של הפוליסה על המקרקעין בהם בוצעה העבודה - שטח ההרחבה של הקיבוץ המודיע, ובסוגיה הנוגעת למעמדה של בעלת המקרקעין, אשר אין חולק כי לא היתה חברה בקיבוץ המודיע.

 

לסיכום, המודיע כמבוטח, לא היה מכוסה בפוליסה הנדונה דידן, בגין הנזק נשוא התביעה."