אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
סיכונים משפטיים מצגת הרצאת עו"ד יוסי הלוי

סיכונים משפטיים כוללים אך אינם מוגבלים ל, חשיפה לקנסות, תשלומים עונשיים, תשלום פיצויי ניזיקין הנובע מפעולות פיקוח ומהסכמי פשרה.

מצגת הרצאתו של עו"ד יוסי הלוי, היועץ המשפטי של אגוד חברות הביטוח וההתאחדות החברות לביטוח חיים.

מתוך המצגת:

מקובל שהסיכון המשפטי איננו בר מדידה כמותית, אך יחד עם זאת ניתן להעריכו. דוגמא מחיי היום יום: סיכון תאונת דרכים (היבט אישי).

נציגי הבנקים של G10 הקימו וועדה ששמה: Basel Committee on Banking Supervision

בגרסה הסופית של דו"ח הועדה הופיע לראשונה בהערת שוליים המונח "סיכון משפטי", כדלקמן:

Legal risk includes, but is not limited to, exposure to fines, penalties, or punitive damages resulting from supervisory actions, as well as private settlements

 

בתרגום חפשי:

סיכונים משפטיים כוללים אך אינם מוגבלים ל, חשיפה לקנסות, תשלומים עונשיים, תשלום פיצויי ניזיקין הנובע מפעולות פיקוח ומהסכמי פשרה.

 

לא כל תוצאה משפטית הגורמת הפסד היא בגדר  סיכון משפטי.

לדוגמה: אי סולבנטיות (חוסר פירעון), הלאמה. לעומת זאת, שיעבוד פגום הוא סיכון משפטי ואינו סיכון אשראי. יש לערב בתהליך ברור הסיכונים המשפטיים גם את הפונקציה המשפטית בחברה, ולשמור על אי תלות. בברור הסיכונים המשפטיים גם אי מימוש זכות הוא סיכון משפטי.

  

סיווג הסיכונים המשפטיים

תביעות בלתי צפויות - עקב חקיקה למפרע או כשל בהערכה

חורים שחורים - תשתית משפטית - פסה"ד בעניין פולהם.

 נזק סיסטמי (מערכתי) - אפקט דומינו - הסדר המניות בבנקים.

 

הגדרת סיכון משפטי למבטח של ה – FSA) Financial Services Authority)

 “For insurers, legal risk is the risk that the law is proved to operate in a way adverse to the interests or objectives of the insurer where the insurer:

            A. Did not consider its effect;

            B. Believed its effect to the different; or

            C. Operated with uncertainty as to its effect.”

בתרגום חפשי

בעבור המבטחים, סיכון משפטי הוא הסיכון המוכח על ידי הפרקטיקה המשפטית בדרך המנוגדת לאינטרסים של המבטח או למטרותיו כאשר המבטח:

א.      לא לקח בחשבון את ההשפעה

ב.       האמין, כי ההשפעה תהיה שונה או

ג.        פעל מתוך חוסר וודאות לגבי השפעה.

"סיכונים משפטיים" מצגת הרצאתו של עו"ד יוסי הלוי  "סיכונים משפטיים" מצגת הרצאתו של עו"ד יוסי הלוי