אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פס"ד: המונח "מוות" אינו מוגדר בפוליסה

התביעה נדחתה בשל הסיכון שחלף, מועד כריתת החוזה הוא מתשלום הפרמיה, "מוות קליני" אינו "מוות" לפי הפוליסה.

 

תא א  050415/03 בוטינה אנטילי נגד הכשרת הישוב

בית המשפט: השלום בתל-אביב

פסק הדין ניתן: ביום 17.07.07 ע"י כבוד השופט יחזקאל הראל

עניינו של פסק הדין: המונח "מוות" אינו מוגדר בפוליסה ובחוק. האם "מוות קליני" משמעו "מוות". האם יש לשלם תגמולי ביטוח בשל מוות לעיזבון של מבוטח אשר היה במצב של מוות קליני במועד תחילת הביטוח? מדובר בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה השניה לביטוח חיים שהוצאה למנוח בסמוך למותו ותביעת המבטחת להשבת תגמולי הביטוח אשר שילמה למוטבים לפי הפוליסה הראשונה.

בית המשפט בחן את הסוגיות הבאות:

האם מקרה הביטוח אירע טרם כריתת החוזה; עהאם מדובר בסיכון שחלף; האם הפוליסה השנייה בטלה מאליה; לחלופין, האם הפוליסות נכרתו על סמך הצהרותיו ומצגיו הכוזבים של המנוח והמוטבים אשר הסתירו ממנה כי המנוח היה מכור להירואין וקוקאין וכי בגין כך נגרם מותו וכי אם היתה יודעת על כך, לא היתה מנפיקה את הפוליסות או מי מהן; בנסיבות העניין, זכאית המבטחת להשבת תגמולי הביטוח ששילמה למוטבים בגין הפוליסה הראשונה. 

מהו המועד שבו נכרתה הפוליסה? האם מועד חתימת המנוח על ההצעה או מועד החתמת חותמת "נתקבל" על ידי המבטחת על גבי ההצעה או אולי המועד בו הסכימה המבטחת להיענות להצעת המנוח לקבלו לביטוח או שמא המועד בו ביקש המנוח בהצעתו כי הפוליסה השנייה תכנס לתוקף, והתואם למועד שנקבע על ידי המבטחת כמועד תחילת הפוליסה השנייה? בית המשפט קבע, כי מועד כריתת החוזה הוא מועד תשלום הפרמיה הראשונה על ידי המבוטח.

עוד נקבע, כי "מוות קליני" אינו "מוות" לפי הפוליסה ולפיכך אין מדובר בסיכון שכבר קרה.

בית המשפט דחה את תביעת העיזבון לתשלום תגמולי הביטוח הואיל ומדובר בסיכון שחלף לפי סעיף 16 (א) לחוק חוזה הביטוח.

וזאת גם בשל הוראת הפוליסה לפיה הכיסוי מותנה ב "ובתנאי נוסף שמיום... חתימת המבוטח על הצהרת בריאות ועד ליום שבו החליטה החברה על הסכמתה בכריתת חוזה הביטוח לא חל שינוי בבריאותו...".

כן נדחתה תביעתה של המבטחת להשבת תגמולי הביטוח אשר שילמה לפי הפוליסה הראשונה הואיל והיא לא שתה את לבה לנושא השימוש בסמים על ידי המבוטח אשר היה ידוע לה במועד תשלום צגמולי הביטוח לפי הפוליסה הראשונה.

ציטוט ספרות משפטית: "חוזה ביטוח הוא מכשיר להעברת סיכון ולכן בהעדר סיכון לא ייתכן ביטוח. רעיון זה בא לידי ביטוי בסעיף 1 לחוק שלפיו תגמולי הביטוח משולמים בגין 'מקרה', היינו: מאורע בלתי-צפוי שטמון בו יסוד של מקריות. גם סעיף 16 מבטא את הרעיון שבהעדר סיכון אין ביטוח, ומכאן שהיעלמות הסיכון שקולה לסיכול מטרת החוזה" (פירוש לחוק החוזים, ג. טדסקי, ביטוח, כרך ראשון עמ' 433).

ציטוט פסיקה:   "כך גם נקבע בע"א 8972/00 שלזינגר נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נז(4) 817, 843: "המבוטח וחברת ביטוח רוכשים כל אחד סיכון וסיכוי תמורת תשלום דמי ביטוח על יסוד אפשרות התרחשות מקרה ביטוח בעתיד, שאין לדעת אם יתרחש, ... דבר היות הסיכון יסוד הכרחי בחוזה הביטוח עולה מהוראת סעיף 16(א) לחוק חוזה ביטוח... בלעדי סיכון ביטוחי כיסוד בהסכם הביטוח אין ממשות לביטוח".