אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אבדן כושר עבודה - Disability

מושג בביטוח אדם – המתאר מצב בו נגרם למבוטח אי-כושר לעבודה מסיבה המזכה את המוטב לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה (למשל תאונה או אם נרכש כיסוי מיוחד גם במקרה של מחלה).

מקור: מילון "על ביטוח"