אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
 

 

מילוני מונחים באתר המפקח על הביטוח

א
  אבד או לא אבד - Lost or Not lost
  אבדן כושר עבודה - Disability
  אבדן מלא - Total Loss
  אבדן רווחים - Loss Of Profits
  אבנר- Motor Vehicle Accident Victims Association
  אבריה כללית - General Average
  אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) -(The Israel Insurance Association (r.a
  אחריות צולבת, אחריות משולבת - Cross Liability Clause
  איי די אל - (ADL - (Activities of Daily Living
  אקטואר - Actuary

ב
  בונוס מאלוס - Bonus & Malus
  ביטוח - Insurance
  ביטוח "כל הסיכונים"- All-risks insurance
  ביטוח אחריות חוקית (ביטוח חבות) - Liability Insurance
  ביטוח אלמנטרי - ביטוח כללי - General Insurance
  ביטוח הוני - Lump-sum insurance
  ביטוח חובה - Compulsory Insurance
  ביטוח חיים - Life Insurance
  ביטוח חיים צמוד - חץ
  ביטוח חסר, תת ביטוח - Underinsurance
  ביטוח יתר - Over insurance
  ביטוח כפל - Contribution - Double Insurance
  ביטוח מנהלים - Management Insurance
  ביטוח מקיף - Comprehensive insurance
  ביטוח משותף - Coinsurance
  ביטוח משנה - Reinsurance
  ביטוח עדיף - Universal insurance
  ביטוח קצבה - Annuity insurance
  ביטוח ריסק קולקטיבי - Collective Risk Insurance
  בסיס ארוע - Occurrence Basis
  בסיס הגשת תביעה - Claims Maid Basis
  ברות ביטוח - Insurability

ג
  גבול אחריות- Limit of liability
  גוף מוסדי - Institutional Organ
  גורם פוליסה - Policy factor
  גיל כניסה - Age of entry

ד
  דמי אשראי - Credit fees
  דמי ניהול - Operating Fees
  דמים - Fees

ה
  הנחת היעדר תביעות - No-claim Bonus
  הסיבה הקרובה - Proximate cause
  הפול - המאגר לביטוח רכב - Insurance Pool
  השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר נזק - כינון סכום הביטוח - Reinstatement Of Sum Insured
  השתתפות עצמית - אקסס - Deductible
  התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, ח"ץ - Association of Life Insurance Companies of Israel LTD
  התיישנות - Prescription

ו
  ויתור על סודיות רפואית - Authorization to Release Health Information

ז
  זיקת הביטוח - Insurable Interest

ח
  חברת ביטוח - מבטח - Insurance Company
  חובת הגילוי - Obligation to Disclose
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
  חוק חוזה הביטוח - Insurance Contract Law
  חתם ביטוח - Insurance Underwriter

ט
  טוויסטינג - Twisting

י
  ייעוץ פנסיוני - Pension and Life Insurance Consulting
  ירידת ערך - Diminution of Value

כ
  כיסוי - Cover
  כל הסיכונים - All Risks
  כתב כיסוי זמני - Temporary Cover Note
  כתב קבלה ושחרור - Acceptance & Release Form

ל
  ללוידס - Lloyd`s

מ
  מוטב - Beneficiary
  מוסך הסדר - Agreement garage
  מפרט הפוליסה - Policy Schedule
  מציע - Proposer
  מקדם קצבה - Pension Factoa
  מקרה ביטוח - Insured Event
  משרד הכרטיס הירוק - Green Card System

נ
  נזק ראשון - First loss
  נספח הון - Sub-sum Appendix

ס
  סוכן ביטוח - Insurance Agent
  סיכון - Risk

ע
  עניין מהותי - Material Matter
  עקרון השיפוי - Indemnity - Principle
  עקרון התחלוף - Subrogation- Principle
  ערך כינון - Reinstatement Value
  ערך מוסכם - Agreed Value
  ערך מסולק -Paid Up Value
  ערך פדיון - Surrender Value
  ערך שיפוי - Indemnity Value

פ
  פוליסה - Policy
  פוליסה מסולקת - Paid Up Policy
  פוליסה משתתפת ברווחים - Participating Policy
  פוליסה פתוחה - Open Policy
  פוליסה תקנית - Policy By Regulation
  פנסיה - Pension
  פרו-סקאלה - חישוב פרמיה לפי מכפיל קבוע בטבלה - Pro-scala
  פרו-רטה - חישוב פרמיה יחסית לתקופה - Pro-rata
  פרמיה משתנה - Variable Premium
  פרמיה קבועה - Fixed Premium
  פרמיית פקדון - Deposit premium

צ
  צד שלישי - צד ג' - Third Party

ק
  קסקו - Casco
  קרן פנסיה - Pension Found
  קרנית - Road Accident Victims Compensation Fund

ר
  רופא הסכם - Agreement Physician

ש
  שיעבוד פוליסה - Lien Clause

ת
  תאונה - Accident
  תאריך רטרואקטיבי - Prior Acts Cover
  תגמולי ביטוח - Insurance Benefits
  תוספת חיתומית - Additional Premium By Underwriting Standards
  תעריף - מיון - Tariff - Rate
  תקופה קצרה - Short Period
  תקופת אכשרה - Qualification Period
  תקופת ביטוח - Period Of Insurance
  תקופת המתנה - Waiting Period