אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תגובת האגוד וההתאחדות לחוזר הנכות
תגובת האגוד וההתאחדות לפיקוח על הביטוח לטיוטת חוזר בנושא התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי לנכות

הפרת אג"ח תאגידיות - שת"פ בין מוסדיים
חו"ד היועץ המשפטי של ההתאחדות, עו"ד יוסי הלוי, ממשרד פירון ושות', לאור פרסום החלטת מליאת הרשות לניירות ערך מיום 25.11.08

פטור לאגוד בתנאים מהסדר כובל
ההסדר מתייחס לשני נושאים עיקריים: מחיר השירותים הרפואיים הניתנים לנפגעי ת.ד. בבתי החולים והקמת מערך בקרת המבטחים על השירותים