אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

סקירת פסיקה בנושא ביטוח חיים פנסיה וגמל

סקירת פסיקה בנושא ביטוח רכוש

סקירת פסיקה בנושא התיישנות

פסיקה בביטוח רכב חובה

פסיקה בביטוח רכב רכוש

סקירת פסיקה בנושא זכות התחלוף של המבטח

סקירת פסיקה בנושאים הקשורים לסוכן הביטוח

סקירת פסיקה בנושא הונאות ביטוח

ביטוח אחריות חוקית

סקירת פסיקה בנושאים נוספים

10   [11-20]...[61-68]