אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

המבוטח ישלם השתתפות מההוצאות
על המבוטח לשאת בתשלום ההשתתפות עצמית לפי לפוליסת האחריות החוקית למרות שהתביעה שהוגשה נגדו נדחתה

הקף ביטוח אחריות מקצועית של עורך דין
תביעת עו"ד כנגד חברת הביטוח נדחתה בשל הגדרות הפוליסה המחייבות חברות בלשכת עורכי הדין והפרת גילוי

האם הצעת פשרה עוצרת את ההתיישנות?
כל עוד פועלת המבטחת ומנהלת משא ומתן באופן ענייני במטרה להגיע לפשרה היא לא תיחשב כמודה בזכות התובע

הרמת מטען כבד אינה מהווה תאונה
התביעה בגין נכות נדחתה בשל התיישנות ובגין א.כ.ע. הואיל ולא הוכח, כי הרמת מטען מהווה תאונה לפי הגדרת הפוליסה

הכיסוי לפי פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל
מדובר בפוליסה קצרת טווח שתכליתה מצומצמת למדי, ומקיפה כיסוי הוצאות רפואיות ונלוויהן, בשל פגיעה בחו"ל

פיצוי בשל אי תשלום תגמולי ביטוח במועד
על המבטחת היה לצפות הנזק שייגרם לתובעת עקב אי תשלום תגמולי הביטוח במועד ועל כן עליה לשאת בנזקיה של התובעת

חובת הגילוי של המבוטח בביטוח סיעודי
אילו המבטח היה מודע לפרטים שלא נמסרו הוא לא היה מתקשר עם המבוטחת בחוזה ביטוח סעודי ועל כן זכותו לבטל הביטוח

אחריותו של הרוכב על סוס אינה אוטומטית
רכיבה על סוס אין פירושה אחריות מוחלטת למעשי הסוס. אין היא כשלעצמה מקימה חובת זהירות הרוכב להתנהגות הסוס

ביטוח משכנתא: אחריותו של הבנק כסוכן ביטוח
הבנק היה בגדר "איש ביניים" המוסמך לפעול מטעם המבטחת ואף פעל בפועל להתקשרות המבטחת עם לקוחות הבנק

משמעות נתוני מומחה סטטיסטיקה
באשר לעילה האפשרית של עשיית עושר ולא במשפט אין בכך להקים עילת תביעה למד"א, הרי ההתעשרות ומידתה טעונה הוכחה

  10   [11-20]...[61-68]