אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: חברת הביטוח תפצה את המבוטחת בסך 500 ₪ בשל ביטול זמן
23/08/15
הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן: אמנם, היה איחור בהשבת הכספים, ועל כן אין חולק. אולם, איחור זה ובמיוחד לאור הנסיבות המפורטות בכתב ההגנה, אינו מצדיק הגשת תביעה בשיעור של 18,799 ₪

הצעת פשרה אסורה בביטוח א. מקצועית
בית המשפט דחה את ההודעה לצד שלישי ששלח המהנדס להראל שביטחה אותו בביטוח אחריות מקצועית וזאת בשל הצעת הפשרה בניגוד לתנאי הפוליסה

מועד התיישנות ההשתתפות העצמית
נקבע, כי תקופת ההתיישנות של שלוש שנים אינה חלה על תביעות לתשלום השתתפות עצמית אשר תקופת התיישנות בגינן הינה שבע שנים

אשם תורם בחידוש פוליסה אוטומטי
בית המשפט, קבע, כי המבוטח לא שיכנע אותו, כי דבר גביית הפרמיות נעלם מעיניו מסיבות שלא היו תלויות בו ושלא יכול היה למנוע בזהירות סבירה

הפעלת הביטוח באמצעות משלוח מיסרונים
בית המשפט הבין את חוסר הנכונות של המבטח לשלם את הנזק לפי הנסיבות ומצא אותה מובנת, מתבקשת, ומחויבת המציאות הואיל ואין לצפות מהמבטח

בדיקת פוליסות שאינה מחייבת תשלום
לדעת בית המשפט, המבוטח הסכים לשלם עמלה בקשר לאיתור פוליסות, אולם נמצא, כי לא ניתן לראות בפעולות התובעת "איתור" המזכה אותה בעמלה

ביטוח חסר ומכירה לפני בדיקת המבטחת
הואיל והמבוטח מכר את הרכוש שניזוק ובכך השחית את הראיות, לפני בדיקתן, חויבה המבטחת לשלם למבוטח רק את הסכומים שבהם הודתה

פיצוי בשל א.כ.ע. אינו פיצוי בגין פרישה
בית הדין הארצי קבע, כי אין לנכות מדמי אבטלה המגיעים למבוטח מהמוסד לביטוח לאומי תשלום ששולם לו בגין אובדן כושר עבודה על פי ביטוח המנהלים

תביעת לשון הרע בביטוח אחריות נושאי משרה
האם ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה מכסה אחריות בגין ארוע אשר המבוטח קיבל לגביו כשנה לפני תחילת הביטוח דרישת התנצלות ואיום בהליכים?

אי עמידה בתנאי המיגון והכיסוי הביטוחי
הפעלת סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח מבלי להתיחס למחדל המבוטחת ולאפשרות כי הפריצה ארעה בשל אותו מחדל היא תוצאה שאינה ראויה

  10   [11-20]...[61-68]