אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מתי זכות התחלוף גוברת על ביטוח כפל
בית המשפט קבע, כי במקרה הנדון עקרון התחלוף גובר על ביטוח כפל הואיל והפוליסה שהוציאה איילון למוסך כוללת כיסוי לאחריות כלפי צד ג

העליון: מהומות אוקטובר אינן פעולות איבה
העליון התייחס לסוגיה האמיתית והיא האם הנזקים שנגרמו לבנק מקורם ב"פעולות איבה" כמשמעותן בחוק והגיע למסקנה שאין מדובר בפעולות איבה.

אחריות מבטחת להתחיבות סוכן הביטוח
חידוש פוליסה ואחריות סוכן הביטוח כאשר המבטחת טוענת כי לא נתבקשה להנפיק פוליסת ביטוח רכב מחודשת ע"י הסוכן ולא קיבלה פרמיה

שמירת חברי קיבוץ אינה שמירה כנדרש בפוליסה
בית המשפט פסק, כי שמירה על ידי חברי קיבוץ אינה מהווה שמירה הנדרשת לפי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ודחה את התביעה נגד איילון

חויב בפיצוי כספי למבטח בשל ניסיון הונאה
"חומרת המעשה היתה מחייבת ברגיל, הטלת עונש מאסר ממשי על הנאשם. עם זאת, בשים לב להודאת הנאשם באשמה וחרטתו..."

השתתפות עצמית בהסדר פשרה
המבוטח לא חויב בתשלום ההשתתפות העצמית בהסתמך על נוסח הפוליסה הקובע תשלום השתתפות מתוך תביעה שתעמוד לתשלום

חובת הגילוי של המבוטח בביטוח חיים
על המבטח להסב תשומת ליבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה מובנת וברורה לו, ולוודא ערנותו לתנאים לתוקפה

העליון: התיישנות בביטוח תאונות אישיות
העליון קיבל את ערעור המבטח וקבע כי מרוץ ההתיישנות מתחיל מיום קרות מקרה הביטוח ולא מיום קביעת הנכות

העליון: הפחתת פיצוי בשל השנים האבודות
העליון עדכן את שיעור הפיצויים לנפגע בהתאמה לאמות המידה שנקבעו מאז שניתן פסק-הדין של בית המשפט המחוזי

נהג צעיר ללא הסכמה וגניבת רכב
ביה"מ חייב המבטח בתשלום היות והמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר וקבע, כי המקרה אינו מהווה גניבת רכב.

  10   [11-20]...[61-68]