אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אחריות מבטח דירה בגין רטיבות וחלול מים
החרגות לכיסוי בפוליסה המקורית אשר מקומן נפקד בחוזה ההרחבה לא יחולו על הצדדים אשר בחרו להרחיב את ההיקף הביטוחי

על חברת הביטוח ליתן הגנה למבוטח
שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהם

תשלום חוב פרמיה למבטח לאחר ביטול
הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח

אחריותם של יזם ושל קבלן כלפי עובד
המסנה: בנסיבות ענייננו ובהתאם להוראות הדין, נשא הקבלן באחריות לקיום הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבניה

תביעת תחלוף של מבטח נגד מוקד שמירה
חברת המוקד הנתבעת, הפרה הפרה כפולה של ההסכם עם המבוטחת, בכך שלא טלפנה לבעלי תפקידים במבוטחת ולא שלחה סייר

אי רישוי חברת שמירה בהיעדר ביטוח
לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, המבטל התקנות לערבות וביטוח ומחליפן בחדשות

מסירת פוליסה בביטוח בריאות קבוצתי
שני הורי התובעת, שלהם בלבד האפשרות לבקש מהמבטחת להמשיך את הביטוח לאחר גיל 21, אישרו שקיבלו הפוליסה

תביעה לתשלום חוב פרמיה למבטח
המבוטח לא הציג כל סימוכין שחברת הביטוח או סוכן הביטוח קיבלו בשנה הקודמת את מכתב ביטול הפוליסה כנטען על ידו.

אחריותו של מתקין דודים לנזקי הצפה
חובתו של המזיק היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים, ואחריותו מתגבשת רק אם לא נקט את אותם האמצעים

כיסוי נזק לסוכך לפי ביטוח הדירה
הרשמת הבכירה קבעה, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קשר סיבתי, בין רוחות חודש מאי 2013 לנזקים הנטענים על ידה

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68