אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: נדחתה בקשה לביטול חלקי של הסכם פשרה
בפשרה יש משום 'קניית סיכון' או 'קניית דין'. סיכון זה יכול שיתייחס לעובדה השנויה במחלוקת, להלכה משפטית או להתפתחות אפשרית בעתיד

פסיקה: הגדרתה של תאונה לפי פוליסה לביטוח מוות מתאונה
השופט חיימוביץ: הפוליסה היא ל"ביטוח נוסף למקרה מוות בתאונה" והפיצוי מכוחה יינתן בשל מותו של המבוטח "כתוצאה ישירה מפגיעה גופנית, וללא כל קשר לסיבות אחרות ושנגרמה אך ורק על ידי גורם חיצוני ומקרי"

פסיקה: האם המעביד אחראי לכוויות של עובדת בבית הקפה שבבעלותו?
מעביד רשאי להביא בחשבון את ידיעת העובדים על דבר קיומם של סיכונים מסוימים הכרוכים בעבודה.... ופועל רגיל וממוצע יודע להיזהר, וחייב להיזהר אף ללא אזהרה מיוחדת מצד המעביד

פסיקה: ערעור על פסיקה בשל סוכרת שנגרמה עקב לחץ בעבודה
השופטת שבח: בענייננו נקבע כממצא קיומו של אירוע דחק נפשי נוסף בסמיכות זמנים לתאונה, שאינו קשור אליה, יש ממש בטיעונן של המערערות לפיו לא היה מקום לזקוף לחובת התאונה את מלוא הנכות בגין הסוכרת, אלא את חלקה בלבד

פסיקה: אחריות המעביד כלפי עובד שנפגע משריפה שפרצה בעסק סמוך
השופט קבע, כי המעביד לא דאג לשיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל במפעל, לא הנהיג שיטת עבודה בטוחה ולא דאג לקיומה, הלכה למעשה.

פסיקה: האם ביטוח בריאות מכסה הוצאות שחזור שד לאחר כריתה?
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס

פסיקה: סכום התביעה בעבור המטען היה מוגזם
הרשם הבכיר נדים מורני: ביהמ"ש קובע שהתובעים לא הצליחו להוכיח את כמות הפריטים שנעלמו להם ואת שווים הכולל ואין מנוס מאשר לקבוע את שווי הכבודה שנעלמה על דרך האומדנה, הסבירות וההיגיון

פסיקה: חשיבות חתימתו של מבטח על אישור ביטוח במסמכי מכרז
בניגוד להצעות כל המשתתפות במכרז, הצעתה של העותרת הוגשה ללא חתימת חברת הביטוח על אחד המסמכים המהווים את נספח ד' של תנאי המכרז

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68