אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

על מי מוטלת חובת ההוכחה בגניבת רכב
פס"ד: נטל ההוכחה המוטל על המבוטח ונטל הוכחת החריג למקרה הביטוח הפוטר את המבטח מתשלום התגמולים כאשר בעניין זה קיימות מספר גישות בפסיקת בית המשפט העליון.

ההתיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל
פס"ד במחוזי: תקופת ההתיישנות בתביעה של חברת ביטוח אחת כנגד חברת ביטוח אחרת. האם מדובר בתקופה של שלוש שנים (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח) או שבע שנים (חוק ההתיישנות).

תביעת מפרק בנק צפון אמריקה ביטוח מעילות
נדחתה תביעתו של מפרק בנק צפון אמריקה בשל 43 מעילות של עובדי הבנק, אשר לטענת הבנק נתגלו בתקופת הביטוח והודעה נמסרה למבטחים

חיוב סוכן שרימה בתשלום למבוטח
פס"ד: "מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח."

האם ביטוח הדירה מכסה פריצה לדירה שאינה למגורים בלבד?
פס"ד: "אם המבקש לא טרח לקרוא את הפוליסה, אין לו להלין אלא על עצמו. ואם קרא אותה ולא התנגד לחריג ולא ביטל את חוזה הביטוח שעשה, בוודאי שהוא מנוע מלטעון ..."

ההיבט הפלילי של היעדר רישוי לעסוק בביטוח
פס"ד כנגד ד"ר פרי, כולל, בין היתר, התייחסות בית המשפט להיבט הפלילי של עיסוק בביטוח ותיווך בביטוח ללא רישיון

מהו הקף חובת הגילוי של המבוטח?
בית המשפט דחה את התביעה נגד המבטח. קיימת חזקה שבדין שמי שחותם על מסמך יודע על מה הוא חותם

הלכת השנים האבודות – השתכרות והוצ. קבורה
פס"ד: פיצוי לעזבונה של נערה בת 18 בשל אבדן שכר עד גיל 67 30% מהשכר הממצע במשק והוצאות קבורה בסך 25,000 ש"ח

היעדר סורגים שולל ביטוח פריצה
מבטח סביר לא היה מתקשר בביטוח, גם בפרמיה מוגדלת, לו ידע, כי חלון בבית צמוד קרקע אינו מסורג

פס"ד: התיישנות בביטוח תאונות אישיות
בית המשפט קיבל את טענת ההתיישנות ודחה את התביעה נגד המבטח. אי ידיעת החוק אינה מהווה גורם

  10   [11-20]...[61-68]