אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

האם התכתבות בדואל היא מכתב דחיה?
בית המשפט קבע, כי אין לראות בתכתובת אי-מייל שצורפה לבקשה, תביעה שהוגשה על ידי התובע למבטח.

חוק חובת המכרזים אינו מחייב את הפול
בית המשפט קיבל את טענת "הפול", בייצוג עו"ד הדין יוסי הלוי ולימור שטרסברג, שאינו כפוף לחוק חובת המכרזים

התנגשות בדלת זכוכית וחוק הספורט
התביעה נדחתה בשל המרחק הגדול שבין פעילות נלווית לפעילות ספורט לבין פגיעה מדלת היציאה לאחר סיומה

תוקף פוליסת מבטח שאינו מורשה
פוליסת מבטח שאינו מורשה היא פוליסה תקפה. אי המצאתה וגילוי הסייג מחייבות את הסוכן לפיצוי המבוטח

הסכם פוליגרף עילה לדחיית תביעה
בית המשפט דחה את התביעה לאור הסכם הפוליגרף שנחתם בין הצדדים כאשר תשובות המבוטחת הראו סימני שקר

פס"ד: המונח "מוות" אינו מוגדר בפוליסה
התביעה נדחתה בשל הסיכון שחלף, מועד כריתת החוזה הוא מתשלום הפרמיה, "מוות קליני" אינו "מוות" לפי הפוליסה.

אחריות המבטח כאשר הסוכן מעלים מידע
העליון קבע, כי המבוטח אשר עשה יד אחת עם סוכן ביטוח בהעלמת עובדות מהמבטח, אינו יכול להיבנות מהקביעה כי יראו את ידיעת סוכן הביטוח כידיעת המבטח.

חובת הגילוי בביטוח כלבים
ציטוט פסיקת העליון לפיה העלמת מידע ללא כוונת מרמה אינה פוטרת המבטח מתשלום תגמולי ביטוח "הואיל ואותה אינפורמציה, אשר המערער נמנע מלמוסרה אינה קשורה במקרה הביטוח"

הצורך במתן הודעת צד ג' לסוכן הביטוח
העליון קיבל את הערעור של איילון, מבטחת הסוכן בביטוח אחריות מקצועית, וקבע, כי סוכן הביטוח גרם נזק למנורה שלא נתנה הודעת צד ג' לסוכן

מתי תושת ריבית מיוחדת על מבטח עפ"י חוק?
הריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה אשר יש לנקוט הקפדה יתירה בטרם תוטל על המבטח, ויש להותירה לאותם מקרים מיוחדים ונדירים

  10   [11-20]...[61-68]