אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

היעדר זכות תחלוף של מבטח כנגד עובד
ביה"מ דחה את ההודעות לצדי ג' וקבע, כי הן חסרת בסיס. כן, קבע, כי חברת הביטוח אינה זכאית לתחלוף בשל סעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוח

אחריותם הנזיקית של הקבלן והיזם
נקבע, כי הקבלן הראשי והמעביד הישיר התרשלו וחלוקת האחריות ביניהם לנסיבות קרות האירוע: הקבלן הראשי 80% מהנזק, והמעביד 20%

הקף חובת הגילוי בביטוח חיים
לגבי ההגדלה - הופרה חובת הגילוי, מבטח סביר היה נמנע מלהתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים אילו ידע את המצב לאשורו

אחריות המעביד כלפי המנהל בשל מחדליו
נקבע, כי הנפגע (המערער) אינו זכאי לפיצויים מחברת הביטוח הואיל ומקרה הביטוח (פציעתו), נובע ממעשה או ממחדל שלו עצמו

חובת הזהירות של המזמין כלפי קבלן
לפי המצב המשפטי הקיים, חלוקת האחריות בין המעוולים במשותף מסורה לשיקול דעתו של השופט היושב בדין ומתרשם מן העדים וחומר הראיות

דינו של הסכם פשרה שנחתם בין נהגים
בית המשפט קיבל את התביעה מכוח הוראות סעיף 62(ג) (לעניין ויתור על זכות התחלוף) לחוק חוזה הביטוח וחייב את הנתבע לשלם לחברת הביטוח.

דחיית ערעורים בתיק אטינגר בעליון
כיצד יש לחשב את הפיצוי בשל "השנים האבודות" של קטין אשר לפי הרקע של משפחתו אמור היה להשתכר יותר מהשכר הממוצע במשק.

המורה מתקשה לכתוב על הלוח עקב ת.ד.
בית המשפט הפחית את שיעור הנכות שקבע המומחה לנפגעת בכדי 50% (מ 5% ל 2.5%) וזאת בשל עדותו של החוקר מטעם המבטחת

תגמולי ביטוח בשל נזקי צנרת בדירה
בית המשפט בחן האם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה זכאי מבוטח לפיצוי גם בגין ירידת ערך וזאת בין השאר בהסתמך על הלכת מוריאנו

תביעת תחלוף כנגד חברת שמירה
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, בין היתר, כי אחריותן של חברות השמירה היא בשיעור 80% מהסכום ששולם על ידי המבטח למבוטח

  10   [11-20]...[61-68]