אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מאפייני ביטוח רכב רכוש
ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בחוק. מבוטח שבבעלותו 40 לפחות כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד רשאי לוותר על תחולת הפוליסה התקנית.

תקנות ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון
התקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון חלות על תנאי פוליסות שנכנסו לתוקפן מיום 3/10/12