אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: על המבטח להוכיח שהמבוטח ידע על ביטול רישיון הנהיגה
17/01/17
הרשם הבכיר קייס נאשף: לצורך שלילת זכאותו של נהג על פי פוליסה יש לקבוע תחילה כי הנהג ידע על פסילת הרישיון וזאת משום שפסילת הרישיון אינה תקפה כלפי הנוהג כל עוד לא נמסרה לו הודעה עליה

פסיקה: המחוזי דחה ערעור על דחיית כיסוי בשל היעדר ביטוח לגניבת משאית
05/01/17
שופטי המחוזי בחיפה: הוכח חד משמעית שהכיסוי הביטוחי החלקי נעשה לפי בקשת המבוטח/ המערער בכבודו ובעצמו, וכנגד החרגת כיסוי נזקי הגניבה והפריצה ניתנה למערער הנחה בפרמיה.

פסיקה: השוכר הוטעה וחשב שהטרקטורון מבוטח בביטוח רכוש
01/01/17
הרשם בכיר מוהנד חליאלה: אין ספק כי השילוב של עלון הפרסומת עם כתב ההתחייבות שניהם ביחד יוצרים מלכודת לצרכן סביר. לאחר שקרא את עלון הפרסומת, הוא אמור להבין כי קיים ביטוח נזקי רכוש מלא לכל כלי

פסיקה: לחברת הביטוח אין זכות לתחלוף למי שנהג ברשות המבוטח
27/11/16
השופט אלדד נבו: כל מסקנה אחרת תביא לתוצאה בלתי אפשרית לפיה פוליסות ביטוח מקיף אינן מעניקות כיסוי ביטוחי לנהגים אשר נוהגים ברכב מבוטח ברשות הבעלים. תוצאה זו אינה אפשרית במיוחד לנוכח העובדה שאין בנמצא פוליסות ביטוח המבטחת אדם בכל רכב בו ינהג

פסיקה: ביטוח סחר רכב אינו מכסה שימוש פרטי
15/11/16
השופט אמיר לוקשינסקי-גל: השתכנעתי כי הנתבעת הוכיחה כי השימוש ברכב לא היה למטרת סחר ואף לא לכל מטרה אחרת הקשורה בעסקו או במקצועו של המבוטח, אלא שימוש פרטי החורג מהכיסוי הביטוחי.

פסיקה: מגבלות הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח סיכוני סחר רכב
06/11/16
השופטת אביגיל כהן: אין ביכולתי לקבל את המסקנה ולפיה פוליסת סחר מכסה כל רכב שהוא של הנתבע, גם כשאינו קשור למוסך המבוטח

פסיקה: על המבטח לפרט את המשתנים שמורידים את ערך הרכב
01/09/16
הרשם הבכיר בנימין בן סימון: משהוטלה החובה להודיע למבוטח מהם "המשתנים המיוחדים" ואף נדרש מתן דוגמאות אשר יבהירו את אופן השימוש בהם, אזי מחדלו של המבטח בקשר עם חובה זו תעלה לו במניעתו מלעשות שימוש במשתנים אלו.


פסיקה בעליון: אחריותו של מעביד לבטח את הרכוש המשמש את עובדיו
22/08/16
השופט צ' זילברטל: ובהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת – יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרם

פסיקה: על מבטח להתייחס לרישום משכון לפני תשלום לצד שלישי
02/08/16
השופטת אילת דגן: חברת ביטוח סבירה צריכה לצפות כי אם לא תבדוק קיומו של משכון על הרכב והיקפו ותשלם פיצוי/שיפוי לידי הניזוק חרף הגבלה על זכותו, יכולה להיפגע זכותו של בעל משכון רשום

פסיקה: עסקת חכירה מחייבת בתשלום מע"מ גם כאשר מדובר בכיסוי לפי פוליסת ביטוח
03/07/16
השופט ד"ר שמואל בורנשטין: אכן, הכלל הוא כי פיצוי נזיקי אינו חייב במס, אך כאמור, במקרה שלפנינו אין מדובר בפיצוי נזיקי, אלא בתשלום תמורה במסגרת עסקה רצונית בין חברת הליסינג והחוכר. העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי ביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בו ביטח החוכר את הרכב, אינה משנה את אופייה של התמורה

10   [11-17]