אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: נזק שנגרם ע"י בן משפחה: אין זכות לתחלוף ואין כיסוי צד ג' בפוליסת רכב
20/06/16
השופט יעקב שינמן: חברת הביטוח אינה רשאית לחזור לבן משפחה שהיה מעורב בתאונה, והכל כדי שלא ייפגם הקשר והתא המשפחתי עקב תביעה שכזו

פסיקה: תביעתו של צד ג נדחתה בשל היעדר כיסוי ביטוחי למבוטח
08/06/16
הרשם הבכיר אורן כרמלי: לא מצאתי במקרה זה להורות על תשלום תגמולים יחסיים לתובעת כיחס שבין גובה הפרמיה עם הגבלת הגיל לגובה הפרמיה ללא הגבלת הגיל וזאת מאחר שאין מקום לדעתי לעודד מבוטחים להתעלם באופן מודע מתנאי הפוליסה הנוגעים לגיל הנהג

פסיקה של העליון: רישום בעלות על כלי רכב במשרד הרישוי הוא בעל ערך דקלרטיבי בלבד
01/06/16
השופטת א' חיות: כפי שנפסק לא אחת "רישום בעלות על כלי רכב במשרד הרישוי הוא בעל ערך דקלרטיבי בלבד "הרישום הוא בעל ערך 'דקלרטיבי' גרידא ... אינו יוצר בעלות והשינוי ברישום אינו משנה בעלות"

פסיקה: האם ביטוח מקיף לרכב מכסה נזק שנגרם בעת חציה של מעבר מים?
02/05/16
השופטת תמי לוי יטח: נקבע כי רק במקרה חריג וקיצוני בו יוכח שהמבוטח התרשל במידה ניכרת ומתוך מצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, להבדיל מרשלנות סתם, ניתן יהיה לפטור את המבטחת מחבותה

פסיקה: אחריות מבטחת בגין נזק שנגרם על ידי גנב הרכב
22/03/16
השופט דוד שוהם: אין כל היגיון בתוצאה לפיה אילו היתה המשאית נגנבת ולא נמצאת, היה המבוטח זכאי לפיצוי בגין שוויה, ואילו כאשר אותו אירוע עצמו מסתיים בפגיעה במכוניות חונות, לא יהיה המבוטח זכאי לכיסוי על פי הפוליסה, ויהיה עליו לשאת בנזק מכיסו.

פסיקה: העליון דחה ערעור בנושא משמעות המונח "ליווי" לפי פוליסת סחר רכב
21/03/16
השופט א' רובינשטיין: יש לפרש את הפוליסה כנגד המנסח, קרי המבטח. כלל זה ראוי והוגן, ואולם לשם הפעלתו לא די כי לחוזה ביטוח יהא יותר מפירוש לשוני אחד, אלא נדרש כי יהא לו יותר מפירוש תכליתי אחד

פסיקה: ביטוח מקיף של משאית אינו מכסה מקרה של גניבה על ידי עובד
14/03/16
השופטת תמר בר-אשר צבן: על-פי הראיות שהובאו, המשאית נגנבה בידי מה שמכונה, "משתמש חוקי", קרי, אדם שברשותו היה הקוד הסודי של המשאית ושל מערכת האיתוראן וברשותו היו גם מפתחות המשאית.

פסיקה: לא ניתן להעביר פוליסה ממבוטח אחר לשני ללא הסכמת המבטח
24/02/16
השופטת קרן אזולאי: לא עלה בידי התובעים להוכיח שהובטח להם שיש להם פוליסת ביטוח בתוקף, ולמצער, לא עלה בידם להוכיח שיש בידם פוליסת ביטוח בתוקף לאחר יום 31.12.2009

פסיקה: התביעה נדחתה ונפסקו הוצאות משפט בסכום העולה על תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת ששולמו
22/02/16
השופט עמית רוזינס: השריפה שהתרחשה היתה קטנת ממדים עד כדי כך, שנהג התובעת ניסה לכבותה באמצעות יד חשופה, והאביזרים שבמחלוקת לא נמצאים באזור בו קרתה השריפה ולא נראו עליהם סימנו שריפה

פסיקה: נדחתה תביעת תחלוף בשל פריצת רכב על ידי חבלן מטעם המשטרה
21/01/16
השופטת שרון הינדה: גרימת נזק אגב ביצוע פעולה משטרתית, כשלעצמה, אינה מעידה בהכרח על הפרת חובת הזהירות של המשטרה. לפיכך הנטל על התובעת להוכיח התרשלות המשטרה

  10   [11-17]