אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חבות לצד ג כשהמבוטח אינו משתף פעולה
24/12/14
מקרה זה מדגים את הבעייתיות הטמונה בעמדה שמוכנה להעניק למבטחת פטור מאחריות בחוסר שיתוף פעולה מצד המבוטח

השפעת זהותו של הנהג על הכיסוי הביטוחי
09/11/14
המשיבה פעלה שלא כדין, מסרה מידע כוזב, וגרמה למערערת להוצאות רבות. אין להתפלא על המערערת שביקשה לנהל ההליך

אחריותו של מבטח במכירת רכב שניזוק
03/11/14
התוצאה היא שמכירת רכב ניזוק על ידי מבטח אינה מהווה הפרת חובה חקוקה ובתנאי שנשמרו תנאי סעיף 3 לחוק הגבלת השימוש

אחריותו של מתחזק הכביש לתאונת דרכים
12/10/14
אשר על כן הנני קובעת כי התאונה אירעה בשל מחדלה של דרכים לגדר ולשלט בהתאם את אתר העבודה, תוך הטעיית נהגים בדרך

הפחתה חד צדדית מערך הרכב המבוטח
28/09/14
החלטת ההפחתה של המבטחת, בנסיבות העניין, היא לוקה ב-שרירותיות ובכל מקרה, בלתי מבוססת על תימוכין ברורים

אחריות המעביד לתאונת דרכים של עובד
13/08/14
השופט קבע, כי קיימת אחריות משותפת של הנהג ושל מעסיקו וכי הם אחראים לה ביחד ולחוד חברת הביטוח בתביעת תחלוף

על המבטח להוכיח כוונת מרמה מצד המבוטח
04/08/14
בטענה למרמה, המייחסת מעשה פלילי למבוטח, על המבטח יש להוכיחה ברמה הגבוהה מרמת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחי

סוגיית הכיסוי הביטוחי למי שנוהג תחת שלילה
01/07/14
השופטת קיבלה את טענתו של המבוטח, כי לא יהיה ידוע לו על קיומו של עונש השלילה, וזאת מאחר שעדותו היתה מהימנה עליה

רמת ההוכחה הנדרשת לגבי הונאת ביטוח
23/06/14
המבטחת נמנעה מלהציג ראיות למסירת מידע כוזב לכאורה ביחס לנסיבות התאונה והן לעניין מודעות המבוטח למסירתו

הקוד הסודי בצמוד למפתח היה מחוץ לרכב
04/06/14
במטרה למנוע הבלעה של סייג לחבות המבטח, מיקום הסייג בסמוך לנושא שהוא נוגע לו, מהווה תנאי הכרחי, אך לא מספיק

  10   [11-17]