אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חתימה על כתב וויתור מפקיעה זכויות
לשון כתב הוויתור ברורה וחד-משמעית, כך שעדות התובע בע"פ לאחר מעשה אינה יכולה לעמוד כנגד הכתוב בו

מתי נשלל כיסוי בשל נהיגת נהג צעיר?
אין די בעדות על נהלים כלליים, בלא כל ראיה למסירת הפוליסה במקרה הקונקרטי, כדי לעמוד בנטל ההוכחה המוטל על המבטח

צח"מ משטרת ישראל לגילוי הונאות ביטוח
התנגדותו של ב"כ המבוטח לאפשר לחוקר עקנין להראות לשופט את ראיות המשטרה, פעלה כנגד מבוטח

עתירת שמאי רכב כנגד החלטת הרשות
הטענות שעלו בעתירה שמורות לעותרים ולכל מי שיש לגביו נפקות מעשית להליכים המעין משמעתיים

מעמדו המיוחד של שמאי ביטוח רכב
שמאי רכב, הגם שאיננו עובד ציבור, הרי מעמדו, בנוגע לסוגיית אמון הציבור, דומה לזה של עובד ציבור

על מי מוטלת חובת ההוכחה בגניבת רכב
פס"ד: נטל ההוכחה המוטל על המבוטח ונטל הוכחת החריג למקרה הביטוח הפוטר את המבטח מתשלום התגמולים כאשר בעניין זה קיימות מספר גישות בפסיקת בית המשפט העליון.


חיוב סוכן שרימה בתשלום למבוטח
פס"ד: "מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח."


העליון דחה ערעור על העונש בגין הונאה
העליון דחה ערעור על עונש של 6 שנות מאסר, פיצוי ומאסר על תנאי בשל מרמה כולל נסיון הונאה של מבטח

על המבוטח לטפל בשעבודים ובעיקולים
אין זה סביר כי אדם השקוע בקשיים כלכליים יוכל לדרוש פיצוי למרות קיומם של צווי עיקול ושיעבודים

המבטח לא יפצה סוכן ששילם תביעה
פוליסת הביטוח הינה חוזה לכל דבר ועניין בין המבטח לבין המבוטח המחייב רק את שני הצדדים הקשורים בו

  10   [11-17]