אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח בריאות
סקירת פסקי דין בנושא ביטוחי בריאות וסיעוד

ביטוח תאונות אישיות
סקירת פסקי דין בנושא ביטוח תאונות אישיות

פסיקה: התנאים הדרושים לצורך תשלום תגמולי ביטוח בשל אובדן כושר עבודה
25/01/16
השופטת שושנה ליבוביץ: מסקנתי היא שהתובע אינו יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו, להשכלתו ולניסיונו. לפיכך מתקיים גם בתנאי השני על פי הפוליסה. בהתקיים שני התנאים בענייננו, זכאי התובע לתגמולים בגין אובדן כושר השתכרות.

פסיקה: התקנון הקובע של קרן פנסיה הוא התקנון שהיה תקף במועד קביעת הנכות
29/09/16
זכויות המבוטחים נגזרות מהתקנון וכל סטייה מהוראות התקנון לא רק שמהווה הפרת חוזה, אלא גם פגיעה בעקרון השוויון ופגיעה ביתר העמיתים המסתמכים על האמור בתקנון, ומצפים שהקרן תפעל על פיו

פסיקה: בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת הביטוח לגבי מועד סיומה של תקופת הביטוח
26/09/16
השופטת: לימור ביבי: העדרו של מסמך המעיד על רצונו של המבוטח בשינוי תנאי הביטוח על דרך הארכתו, מצביע ביתר שאת על כך שלא התבקש שינוי כאמור, במיוחד בנסיבות בהן הוצג בפני בית המשפט מסמך משנת 1994, המלמד על כך שמקום בו ביקש המנוח לשנות את תנאי הביטוח האחרים (ולא את תקופת הביטוח), הרי שעשה כן בכתב

פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שלא עמד בפירעון הלוואות לחברת הביטוח
25/09/16
השופט אלעזר נחלון: המשיבה נהגה בהתאם לזכויותיה בכך שפרעה את יתרת חובו של המבקש באמצעות פדיון חוזי הביטוח וזקיפת סכומי החיסכון שעמדו לרשותו על חשבון יתרת החוב. פעולה זו הייתה בהתאם להסכמים התקפים בין הצדדים

פסיקה: תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה רק עד גיל 65
15/08/16
השופט הבכיר מיכאל תמיר: לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי הפרשנות של בן עזרא שלפיה הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יינתן לו עד גיל 95 אינה הגיונית ואינה מתיישבת עם תכלית החוזה.

פסיקה: ביטוח התאונות לפי פוליסת ביטוח חיים לא כיסה נכות חלקית בזרוע
31/07/16
השופטת תמר בר-אשר צבן: לנוכח לשונה הבהירה של הפוליסה, המסקנה המתבקשת היא, כי כפי שטענה הנתבעת, במקום שבו אין מדובר באיבוד גמור של יכולת השימוש בזרוע (או בכל איבר גוף או חוש הכלול בעמודה הימנית של הטבלה), לא קמה זכאות לקבלת תגמולי ביטוח

פסיקה: זיוף חתימת המבוטח בשינוי קביעת מוטבים בביטוח חיים
13/06/16
השופטת מרב בן-ארי: ביטוח הוא נושא רציני. ביטוח הוא כלי סוציאלי מהמעלה הראשונה, שנועד לתת מענה לשנאת הסיכונים הטבועה באדם, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בביטוח חיים. בעצם העובדה שבביטוח ריסק משמעות האירוע הביטוחי היא, שהמבוטח לא יהיה במקום כדי לתת את דעתו ואת עמדתו למתרחש

פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שביקש לבטל הסכם פשרה שחתם עם המבטח
26/05/16
השופטת נבילה דלה מוסא: ייתכן אומנם, כי התובע חש לחץ נוכח מצבו הכלכלי והחשש שמא הוא עלול לאבד את זכאותו בקבלת התגמולים מהנתבעת, אך אין בחששות ובלחצים אלו כשלעצמם כדי להוות כפיה במובן סעיף 18 לחוק החוזים.