אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: לחוזה הביטוח עשויים להיות ארבעה צדדים
16/05/16
השופט רונן אילן: לחוזה ביטוח חיים עשויים להיות 4 צדדים: המבטח, בעל הפוליסה, זה שחייו בוטחו והמוטב. למעשה, ניתן לזהות את בעל הפוליסה באמצעות פנייה לחזקה כללית בתחום הביטוח, שלפיה ניתן לזהות כבעל הפוליסה את זה שנשא בתשלומים בגינה.

פסיקה: חובת הגילוי של הבנק כלפי נוטל משכנתא ומעמדו של הבנק כ"סוכן ביטוח"
09/05/16
השופט משה בר-עם: לא הובאה עדות ולא הונחה תשתית ראייתית לביסוס הטענה בדבר מתן הסבר מפורט והולם כנדרש לקיום חובת הגילוי המוטלת על הבנק, בין אם למנוח ובין אם באופן כללי ומשלא נעשה כן, שוכנעתי כי הבנק הפר את חובתו

פסיקה: נדחתה תביעה נגד סוכנות ביטוח בשל היעדר כיסוי לאובדן כושר עבודה
04/05/16
השופט אהרון שדה: אין שום ראיה, שום חוות דעת ושום דבר אחר היכולים לבסס מסקנה לפיה התובע היה מכוסה באופן מלא אלמלא ביצע את הביטוח המשלים ובסכומי הפרמיה שנדרשו עבורו

פסיקה: העליון דחה עתירה בסוגיית חוקתיות הוראת סע' 4 לחוק גיל הפרישה
24/04/16
נשיאת העליון, השופטת מ' נאור: גם כאשר נעשו שינויים משמעותיים בהסדרי הפרישה לגמלאות במדינות אחרות, שינויים אלה נעשו כאמור בחקיקה ולא בדרך של הכרעה שיפוטית. דומה כי זוהי הדרך שנכון לצעוד בה גם במקרה שלפנינו.

פסיקה: המחוזי קבע, כי המבוטח קיפח את חיוו לאחר תום תקופת הביטוח
19/04/16
השופטת הדס עובדיה: בנסיבות העניין נכרת חוזה הביטוח בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי המנוח לורקר והועברו למנורה ועל פי ההצעה הפרטנית של המנוח שנערכה לאחר מכן, וכי הפוליסה לביטוח המנוח מבטאת נכונה את הסכמות הצדדים ואת חוזה הביטוח שנכרת, לפיהם משך הביטוח יהיה ארבע שנים

פסיקה: העליון דחה ערעור של סוכן ביטוח על הפסקת תשלומים בשל אובדן כושר עבודה
03/04/16
חברת הביטוח הציגה ראיות לפיהן המבוטח השתתף בשנים האחרונות בפעילות פוליטית וציבורית, הכרוכה בעבודה אינטנסיבית בתנאי לחץ, וכן סיים תואר ראשון במשפטים והתמחה במשרד עורכי דין

פסיקה: ילדי המנוחה שלא נכללו בצוואה יקבלו את הסכומים שנצברו בקופות הגמל
23/03/16
השופטת שפרה גליק: ההתייחסות במחקר המשפטי, בדין ובפסיקה, אף היא גורסת כי תשלומים עפ"י חוזה ביטוח, קופות קצבה או קופות תגמולים או "עילה דומה" (ולעניין זה אין ספק שקרן השתלמות תחשב כ"עילה דומה"), שייעשו עקב מותו של אדם, אינם נכללים בעיזבונו

פסיקה: המחוזי דחה ערעור על דחיית תביעת עזבונו של נוטל משכנתא כנגד הבנק
23/02/16
לא הוכח כי הייתה קיימת חברת ביטוח אשר הייתה מסכימה לבטח את מר איגור המנוח בהתחשב במצבו הרפואי כמפורט בפסק דין השופטת טאובר

פסיקה: חישוב אובדן כושר לעבודה ייעשה לפי המשכורת המבוטחת ולא לפי המשכורת בפועל
14/02/16
השופטת יפעת מישורי: התובע, כמבוטח, לא הצביע ולו באופן חלקי אודות ציפייה סבירה בזמן אמת וטרם קרות מקרה הביטוח לקבל את התגמולים החודשים בשיעור הנתבע על ידו

פסיקה: הבנק אינו אחראי לנזק שנגרם ליורשיו הפוטנציאלים של לווה בשל היעדר ביטוח חיים
31/01/16
השופט שאול שוחט: גם אם היה הבנק יודע על קיומה של התובעת כידועה בציבור של המנוח ופועל להחתמתה על טופס ויתור זכויות בדירה כתנאי להעמדת ההלוואה היה עושה זאת הבנק להגנה על האינטרסים שלו