אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח רכוש בהשגחה
12/03/07
המאמר מבוסס על הרצאתו של מר אריה הרמן בכנס אלמנטאר

סיכונים פיננסיים ואיכות הסביבה
25/12/06
מוסדות בנקאיים, מהמובילים בעולם, אימצו עקרונות של ניהול מתן אשראי תוך התחשבות בהשפעתם של הפרויקטים הממומנים על איכות הסביבה

ביטוח משנה- REINSURENCE
14/02/07
ביטוח משנה הוא מנגנון המאפשר למבטחים לפזר את הסיכון באמצעות הסכמים עם מבטחי משנה ומאפשר להם להרחיב את התשתית לקבלת עסקים.

ניתן פס"ד בערעור קריסת מגדלי התאומים
19/10/06
בפסיקת בית המשפט הפדרלי נקבע, כי היזם יקבל מהמבטחים 4.6 ביליון דולר. בשל השוני בין נוסחי הפוליסות השונות בחלקן מדובר באירוע אחד ובחלקן האחר בשנים

הנתונים המוצגים בטופס 2 ומשמעותם
18/02/08
חשוב לזכור כי קשה ללמוד מטופס 2 על מדת הרווחיות של החברה או של עסק מסוים וזאת משום מספר סיבות

מונחים בשימושם של אקטוארים
18/02/08
האקטואר אבישי לוביץ מציג בכתבה קצרה מונחים הנמצאים בשימושם של אקטוארים, כמו: גיל אקטוארי ממוצע, גורמי התפתחות, גורם התפתחות למספר תביעות ועוד.

למי נאמן המבוטח הישראלי?
23/07/06
מסתבר איפוא, שנאמנות המבוטחים לסוכן הביטוח גבוהה בהרבה מזו של מבוטחים לחברות הביטוח הישיר.

אסטרטגיה שיווקית

ביטוח ימי
22/02/06
שינוע סחורות בין ארצות ויבשות מוכר וידוע עוד מתקופות קדומות. כלי התובלה העיקריים של הימים ההם היו כלי שייט בדרך הים ו/או בהמות-משא ביבשה. באמצעים אלו הועברו סחורות