אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ת"א רי 8: 12-15/5/2014
_____________________________

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

הישענותו החלופית של המבטח על מספר חריגים שונים בגין אותו נזק מלמדת כשלעצמה על עמימות משמעותם של החריגים
לפרטים נוספים
החוזר יוצר מסגרת שנועדה למנוע מבעלי תפקיד מרכזי במוסדיים ליטול סיכונים מופרזים, העלולים לפגוע ביציבותם ובחיסכון
לפרטים נוספים
שתי הערכאות דלמטה סברו כי יש מקום שהמבוטח יגלה את המסמכים החשבונאיים שגילויים התבקש על ידי המבטחת
לפרטים נוספים
 
הפיקוח פרסם טיוטת חוזר בנושא מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
לפרטים נוספים
 
הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת חוזר בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות סוכנויות נסיעות
לפרטים נוספים
 
לפי התיקון לחוק חוזה הביטוח, מונים את תקופת ההתיישנות מהיום שקמה למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי הביטוח
לפרטים נוספים
 
המשיבה נהגה ברשלנות של ממש בכך שהתעלמה הלכה למעשה מהתראת המוקד בדבר העדר דריכה של המערכת
לפרטים נוספים
 
נמסר, כי משרד האוצר נוקט בצעדים שיגבילו את שכר הבכירים במוסדות הפיננסים ובגופים המנהלים את כספי הציבור
לפרטים נוספים
 
ההוצאות שהוציאה לצורך ניהול תביעת העיזבון הן חלק מההוצאות שהוצאו לשם קביעת סכום הפיצויים ששולם
לפרטים נוספים
 
ההוראה נקבעה ל- 4 שנים. בתום התקופה יבחן הפיקוח האם לשנותה ובסמכותו לאשר למוסדיים מסלולים ללא תקרה
לפרטים נוספים
 
המסמך נועד לשקף את עמדת הפיקוח לגבי הנושאים ולתרום לאחידות ביחס למונחי החוזר ולשיפור התנהלות המוסדיים
לפרטים נוספים
 
ביטוח מבנה דירה: קיר תומך אינו גדר

הישענותו החלופית של המבטח על מספר חריגים שונים בגין אותו נזק מלמדת כשלעצמה על עמימות משמעותם של החריגים

לפרטים נוספים

אופן קביעת מדיניות התגמול במוסדיים
החוזר יוצר מסגרת שנועדה למנוע מבעלי תפקיד מרכזי במוסדיים ליטול סיכונים מופרזים, העלולים לפגוע ביציבותם ובחיסכון

לפרטים נוספים

המצאת מסמכים לצורך הוכחת תביעה
שתי הערכאות דלמטה סברו כי יש מקום שהמבוטח יגלה את המסמכים החשבונאיים שגילויים התבקש על ידי המבטחת

חפרטים נוספים

טיוטה: מכירת ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
הפיקוח פרסם טיוטת חוזר בנושא מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא