חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: על המבטח להוכיח שהמבוטח ידע על ביטול רישיון הנהיגה
הרשם הבכיר קייס נאשף: לצורך שלילת זכאותו של נהג על פי פוליסה יש לקבוע תחילה כי הנהג ידע על פסילת הרישיון וזאת משום שפסילת הרישיון אינה תקפה כלפי הנוהג כל עוד לא נמסרה לו הודעה עליה קרא עוד
17/01/2017
פסיקה: המחוזי דחה ערעור על דחיית כיסוי בשל היעדר ביטוח לגניבת משאית
שופטי המחוזי בחיפה: הוכח חד משמעית שהכיסוי הביטוחי החלקי נעשה לפי בקשת המבוטח/ המערער בכבודו ובעצמו, וכנגד החרגת כיסוי נזקי הגניבה והפריצה ניתנה למערער הנחה בפרמיה. קרא עוד
5/01/2017
פסיקה: השוכר הוטעה וחשב שהטרקטורון מבוטח בביטוח רכוש
הרשם בכיר מוהנד חליאלה: אין ספק כי השילוב של עלון הפרסומת עם כתב ההתחייבות שניהם ביחד יוצרים מלכודת לצרכן סביר. לאחר שקרא את עלון הפרסומת, הוא אמור להבין כי קיים ביטוח נזקי רכוש מלא לכל כליקרא עוד
1/01/2017
פסיקה: לחברת הביטוח אין זכות לתחלוף למי שנהג ברשות המבוטח
השופט אלדד נבו: כל מסקנה אחרת תביא לתוצאה בלתי אפשרית לפיה פוליסות ביטוח מקיף אינן מעניקות כיסוי ביטוחי לנהגים אשר נוהגים ברכב מבוטח ברשות הבעלים. תוצאה זו אינה אפשרית במיוחד לנוכח העובדה שאין בנמצא פוליסות ביטוח המבטחת אדם בכל רכב בו ינהג קרא עוד
27/11/2016
פסיקה: ביטוח סחר רכב אינו מכסה שימוש פרטי
השופט אמיר לוקשינסקי-גל: השתכנעתי כי הנתבעת הוכיחה כי השימוש ברכב לא היה למטרת סחר ואף לא לכל מטרה אחרת הקשורה בעסקו או במקצועו של המבוטח, אלא שימוש פרטי החורג מהכיסוי הביטוחי.קרא עוד
15/11/2016
פסיקה: מגבלות הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח סיכוני סחר רכב
השופטת אביגיל כהן: אין ביכולתי לקבל את המסקנה ולפיה פוליסת סחר מכסה כל רכב שהוא של הנתבע, גם כשאינו קשור למוסך המבוטחקרא עוד
6/11/2016
פסיקה: על המבטח לפרט את המשתנים שמורידים את ערך הרכב
הרשם הבכיר בנימין בן סימון: משהוטלה החובה להודיע למבוטח מהם "המשתנים המיוחדים" ואף נדרש מתן דוגמאות אשר יבהירו את אופן השימוש בהם, אזי מחדלו של המבטח בקשר עם חובה זו תעלה לו במניעתו מלעשות שימוש במשתנים אלו.

קרא עוד
1/09/2016
פסיקה בעליון: אחריותו של מעביד לבטח את הרכוש המשמש את עובדיו
השופט צ' זילברטל: ובהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת – יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרםקרא עוד
22/08/2016
פסיקה: על מבטח להתייחס לרישום משכון לפני תשלום לצד שלישי
השופטת אילת דגן: חברת ביטוח סבירה צריכה לצפות כי אם לא תבדוק קיומו של משכון על הרכב והיקפו ותשלם פיצוי/שיפוי לידי הניזוק חרף הגבלה על זכותו, יכולה להיפגע זכותו של בעל משכון רשוםקרא עוד
2/08/2016
פסיקה: עסקת חכירה מחייבת בתשלום מע"מ גם כאשר מדובר בכיסוי לפי פוליסת ביטוח
השופט ד"ר שמואל בורנשטין: אכן, הכלל הוא כי פיצוי נזיקי אינו חייב במס, אך כאמור, במקרה שלפנינו אין מדובר בפיצוי נזיקי, אלא בתשלום תמורה במסגרת עסקה רצונית בין חברת הליסינג והחוכר. העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי ביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בו ביטח החוכר את הרכב, אינה משנה את אופייה של התמורהקרא עוד
3/07/2016
פסיקה: נזק שנגרם ע"י בן משפחה: אין זכות לתחלוף ואין כיסוי צד ג' בפוליסת רכב
השופט יעקב שינמן: חברת הביטוח אינה רשאית לחזור לבן משפחה שהיה מעורב בתאונה, והכל כדי שלא ייפגם הקשר והתא המשפחתי עקב תביעה שכזוקרא עוד
20/06/2016
פסיקה: תביעתו של צד ג נדחתה בשל היעדר כיסוי ביטוחי למבוטח
הרשם הבכיר אורן כרמלי: לא מצאתי במקרה זה להורות על תשלום תגמולים יחסיים לתובעת כיחס שבין גובה הפרמיה עם הגבלת הגיל לגובה הפרמיה ללא הגבלת הגיל וזאת מאחר שאין מקום לדעתי לעודד מבוטחים להתעלם באופן מודע מתנאי הפוליסה הנוגעים לגיל הנהגקרא עוד
8/06/2016
פסיקה של העליון: רישום בעלות על כלי רכב במשרד הרישוי הוא בעל ערך דקלרטיבי בלבד
השופטת א' חיות: כפי שנפסק לא אחת "רישום בעלות על כלי רכב במשרד הרישוי הוא בעל ערך דקלרטיבי בלבד "הרישום הוא בעל ערך 'דקלרטיבי' גרידא ... אינו יוצר בעלות והשינוי ברישום אינו משנה בעלות"קרא עוד
1/06/2016
פסיקה: האם ביטוח מקיף לרכב מכסה נזק שנגרם בעת חציה של מעבר מים?
השופטת תמי לוי יטח: נקבע כי רק במקרה חריג וקיצוני בו יוכח שהמבוטח התרשל במידה ניכרת ומתוך מצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, להבדיל מרשלנות סתם, ניתן יהיה לפטור את המבטחת מחבותהקרא עוד
2/05/2016
פסיקה: אחריות מבטחת בגין נזק שנגרם על ידי גנב הרכב
השופט דוד שוהם: אין כל היגיון בתוצאה לפיה אילו היתה המשאית נגנבת ולא נמצאת, היה המבוטח זכאי לפיצוי בגין שוויה, ואילו כאשר אותו אירוע עצמו מסתיים בפגיעה במכוניות חונות, לא יהיה המבוטח זכאי לכיסוי על פי הפוליסה, ויהיה עליו לשאת בנזק מכיסו. קרא עוד
22/03/2016
פסיקה: העליון דחה ערעור בנושא משמעות המונח "ליווי" לפי פוליסת סחר רכב
השופט א' רובינשטיין: יש לפרש את הפוליסה כנגד המנסח, קרי המבטח. כלל זה ראוי והוגן, ואולם לשם הפעלתו לא די כי לחוזה ביטוח יהא יותר מפירוש לשוני אחד, אלא נדרש כי יהא לו יותר מפירוש תכליתי אחדקרא עוד
21/03/2016
פסיקה: ביטוח מקיף של משאית אינו מכסה מקרה של גניבה על ידי עובד
השופטת תמר בר-אשר צבן: על-פי הראיות שהובאו, המשאית נגנבה בידי מה שמכונה, "משתמש חוקי", קרי, אדם שברשותו היה הקוד הסודי של המשאית ושל מערכת האיתוראן וברשותו היו גם מפתחות המשאית.קרא עוד
14/03/2016
פסיקה: לא ניתן להעביר פוליסה ממבוטח אחר לשני ללא הסכמת המבטח
השופטת קרן אזולאי: לא עלה בידי התובעים להוכיח שהובטח להם שיש להם פוליסת ביטוח בתוקף, ולמצער, לא עלה בידם להוכיח שיש בידם פוליסת ביטוח בתוקף לאחר יום 31.12.2009קרא עוד
24/02/2016
פסיקה: התביעה נדחתה ונפסקו הוצאות משפט בסכום העולה על תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת ששולמו
השופט עמית רוזינס: השריפה שהתרחשה היתה קטנת ממדים עד כדי כך, שנהג התובעת ניסה לכבותה באמצעות יד חשופה, והאביזרים שבמחלוקת לא נמצאים באזור בו קרתה השריפה ולא נראו עליהם סימנו שריפהקרא עוד
22/02/2016
פסיקה: נדחתה תביעת תחלוף בשל פריצת רכב על ידי חבלן מטעם המשטרה
השופטת שרון הינדה: גרימת נזק אגב ביצוע פעולה משטרתית, כשלעצמה, אינה מעידה בהכרח על הפרת חובת הזהירות של המשטרה. לפיכך הנטל על התובעת להוכיח התרשלות המשטרהקרא עוד
21/01/2016
עבור לתוכן העמוד