חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דינו של הסכם פשרה שנחתם בין נהגים

בית המשפט קיבל את התביעה מכוח הוראות סעיף 62(ג) (לעניין ויתור על זכות התחלוף) לחוק חוזה הביטוח וחייב את הנתבע לשלם לחברת הביטוח.

 

 

 

א  012919/07

 

בית משפט: השלום ירושלים

 

מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד אליהו מאיר

 

פסק הדין ניתן ביום: 29/01/2009

 

על ידי: כב' השופטת אנה שניידר

 

עניינו של פסק הדין:  האם חברת הביטוח זכאית לקבל חזרה מהמבוטח כספים ששילמה לו בגין נזקים ישירים שנגרמו לרכבו בתאונת דרכים וזאת בשל הסכם פשרה שנחתם בין הנתבע לבין הנהג הפוגע  לפיו קיבל פיצוי בסך 1,200 ₪ והצהיר שהסכום מהווה: "פיצוי לנזק שנגרם למכוניתי, ואין לי תביעות נוספות כנגד הנ"ל"?

 

בית המשפט קיבל את התביעה מכוח הוראות סעיף 62(ג) לחוק חוזה הביטוח וחייב את הנתבע לשלם  לחברת הביטוח.

 

הוראות סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, לעניין התחלוף:

"(א)  היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות זו פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

(ב)        המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

(ג)        קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

(ד)        הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא  בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם."

 

 

נקבע, כי "על המבוטח להודיע למבטח על הסכם שנכרת בינו לבין המזיק ועל עצם ויתורו על זכות התחליף לפי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח. אם לא עשה כן – מסתכן הוא בטענה של העלמת עובדות מהמבטח, אשר עשויה לשחרר את המבטח מחובתו כלפי המבוטח. אין די לשם כך בהודעה לסוכן הביטוח בלבד

... 

מקרה שלפנינו, ההסכם פוגע בזכותה של התובעת כמבטחת, הואיל ומכוחו שלא היתה צד לו ולא ידעה עליו, אין היא יכולה להיפרע עוד מהמזיק (הנהג הפוגע). "

 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד