חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סוג תיבת הילוכים בהגבלות רישיון נהיגה

הסיכון התחבורתי שבהפרת הגבלות ברישיון הוא שיקול בהגדרת המבחנים להפעלת סע' 7(3)

 

 

 

עא 5308/09 ‏הפניקס הישראלי-חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים‏

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 19/12/2010

 

על ידי כבוד השופט: המשנה לנשיאה א' ריבלין:

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור של חברת הביטוח ושל תאגיד אבנר הטוענים, כי יש לראות את הנהגת כמי שנהגה ללא ביטוח חובה תקף, כאשר הפרה תנאי ברישיון הנהיגה בשל נהיגה ברכב שתיבת ההילוכים בו היא ידנית כאשר רישיונה הוגבל לנהיגה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?

 

רקע: בית המשפט העליון דן בשאלה אם בשל הפרת הגבלה ברישיון הנהיגה נחשבת הנהגת ל"מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו" (לפי הוראת סעיף 7(3) לחוק הפלת"ד. כאשר בית המשפט המחוזי קבע, כי סעיף 7(3) לחוק הפיצויים אינו חל על התאונה שבה נפגעה המשיבה 2, ועל-כן חייב את המבטחות בפיצויים וזאת על סמך  ההלכה שנקבעה בדנ"א 10017/02 קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' מגדל חברה לביטוח אשר לפיה סעיף 7(3) לחוק הפלת"ד יחול "רק על הפרת תנאי או הגבלה בדרגת הרישיון שעניינה סוג הרכב שהנהג נוהג בו". בית המשפט המחוזי קבע כי ההבדל בין רכב ידני לבין רכב אוטומטי מתמצה בתיבת ההילוכים השונה, וההבדל במשקל בין שני הסוגים זניח. מבחינת השלדה ומבנה הרכב שני סוגים אלה של כלי רכב הם זהים.  עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי נהיגה ברכב ידני, תוך הפרת הגבלה על כך, דומה לנהיגה ללא הגה כוח או ללא משקפי ראייה כאשר אלה נדרשים לפי תנאי הרישיון. סיווגם של מקרים אלה הוכרע כבר בפסיקה ונקבע כי הם אינם נחשבים לנהיגה ללא רישיון לעניין חוק הפיצויים.

 

 

בית המשפט העליון דחה את הערעור

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"נקבעה הלכה ברורה לעניין פרשנות סעיף 7(3) לחוק הפיצויים. הפרת תנאי או הגבלה ברישיון ייחשבו לנהיגה ללא רישיון מתאים, כאשר ההגבלות נוגעות לממדים הפיזיים האינהרנטיים של הרכב, וכאשר אלה משליכים על דרגת הרישיון הנדרשת לצורך הנהיגה בו. כך למשל, בית המשפט קבע כי הפרה תנאי הנוגע למשקל הרכב או לנפח המנוע ייחשבו לנהיגה ללא רישיון מתאים. כך נקבע גם לגבי הגבלה שעניינה מבנה הרכב: אופנוע או רכב פרטי. הפרת הגבלות אחרות עשויה לגרור השלכות מבחינת האחריות הפלילית, אך היא אינה נכנסת בגדרי סעיף 7(3) לחוק.

 

ברי כי הגבלה על סוג תיבת ההילוכים אינה משליכה על דרגת הרישיון הנדרשת לנהיגה ברכב לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ומשכך בלבד נראה כי יש מקום לדחות את הערעור. נוסף על כך, גם מבחינת הממדים הפיזיים האינהרנטיים של הרכב דומה כי ההבדל בין רכב ידני לבין רכב אוטומטי אינו עולה כדי "סוג רכב" שונה. עם זאת, המבטחות סבורות כי מרכז הכובד בהפעלת סעיף 7(3) צריך להיות מידת הסיכון התחבורתי שבהפרת התנאי, ומשכך יש לראות במי שיצר סיכון תחבורתי גבוה כמי שנהג ללא רישיון כלל, או כמי שנהג ברכב המצריך דרגת רישיון שונה. הבחינה של טענות אלה צריכה להיעשות על רקע ההלכה שנקבעה בדיון הנוסף והטעמים לה."

 

"מכל האמור ניתן ללמוד כי בעוד שהסיכון התחבורתי שבהפרת הגבלות ברישיון הנהיגה שימש שיקול בעת הגדרת המבחנים להפעלת סעיף 7(3), משנקבעו מבחנים אלה, שוב אין מקום לבחון בכל מקרה ומקרה את מידת הסיכון התחבורתי שיצר הנהג בהפרת הגבלה החלה עליו. באם יתקבלו טענותיהן של המבטחות, וייקבע כי יצירת סיכון תחבורתי מצדיקה לראות במי שהפר הגבלה ברישיונו כמי שנהג ללא רישיון נהיגה כלל או כמי שנהג ברכב שאינו מתאים לדרגת רישיונו – יהיה בכך כדי לרוקן מתוכן את ההלכה שנקבעה בדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים. והרי בדיון הנוסף גופו נבחנה – ונדחתה – העמדה לפיה יש לבחון כל מקרה על-פי נסיבותיו ובהתאם לסיכון שההפרה יצרה. לא זו אף זו, דומה כי אף שנהיגה ברכב ידני ללא רישיון מתאים טומנת בחובה, בדרך כלל, סכנה בטיחותית, אין היא עולה על הסכנה שבנהיגה ללא הגה כוח כאשר זה נדרש לפי תנאי הרישיון, או על הסכנה שבנהיגה ללא משקפיים כאשר הרכבתם נדרשת.

 

נוסף על כך, כפי שטוענת קרנית, כיום קיימות תיבות הילוכים המאפשרות לנהג לעבור ממצב אוטומטי למצב ידני במהלך הנהיגה. באם יוכר רכב אוטומטי כסוג שונה של רכב ביחס לרכב ידני, הרי שסוג הרכב עשוי להשתנות במהלך אותה נסיעה – ותוצאה זו ממש ביקש בית משפט זה למנוע עקב השרירותיות הטמונה בה. גם בטענת המבטחות, לפיה תיבות הילוכים מסוגים אלה אינן יוצרות את אותו הסיכון שיוצרת תיבת הילוכים ידנית, ביחס לנהג שאינו מיומן בשימוש בה, אין כדי להועיל להן – וזאת משנקבע כי אין לבחון את הסיכון התחבורתי הכרוך בהפרה של תנאי מסוים כזה או אחר, שכן יש להעדיף את המבחן הברור שנקבע בדיון הנוסף. המענה למקרים שבהם טמונה סכנה בהפרה של תנאי הרישיון וההפרה אינה נכנסת בגדרי סעיף 7(3) לחוק, ייוותר במישור הפלילי בלבד. "

 

עבור לתוכן העמוד