חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תשלום השתתפות עצמית בצד ג' ומקיף

העליון מצא את המבוטח חייב לשלם השתתפות עצמית לפי כיסוי צד ג' בשל אירוע שבו נגרם לרכבו "אובדן מוחלט"

 

 רע"א   868690

שלמה פולצקר נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: העליון

ההחלטה ניתנה ביום: 14/2/2010

 על ידי כבוד השופטת: עדנה ארבל

 

עניינה של ההחלטה: האם המבוטח ביטוח רכב מקיף, נדרש לשלם השתתפות עצמית לפי פרק צד ג' של הפוליסה כאשר באותו מקרה ביטוח עצמו נגרם לרכבו אובדן גמור הפוטר אותו מתשלום השתתפות עצמית לפי הפרק לביטוח מקיף?

רקע: מדובר בבקשת ערעור להחלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה אשר דחה את ערעורו של המבוטח על פסק דינו של בית משפט השלום שחייב את המבוטח לשלם לחברת הביטוח השתתפות עצמית במקרה הנדון.

בית משפט השלום קבע, כי "מדובר בפרקים שונים של פוליסת הביטוח שאינם מבטלים זה את זה. כן קבע, כי השתתפות עצמית מוגדת כ"סכום ראשוני" שעל מבוטח לשאת בו פעם אחת, וככזאת יש לפרשה באופן שעל המבוטח לשאת בסכום כלשהו ראשוני של השתתפות עצמית גם במקרה של אבדן גמור לרכבו.

המבוטח טען, בפני בית המשפט העליון, בין היתר, כי, סוכן הביטוח הודיע לו, כי בנסיבות האירוע אינו חייב לשאת בהשתתפות עצמית וכי מדובר בעוולה צרכנית הסותרת את הוראות חוזה הביטוח ואת חוק חוזה הביטוח. עוד טען המבוטח, כי חברת הביטוח מנצלת את העמימות שבתנאי הפוליסה כדי לגבות את הסכום ויוצרת מצג מלאכותי לפיו מדובר בשני מקרי ביטוח. המבוטח השיג על פרשנות בית המשפט את הוראות פוליסת הביטוח, הסותרת, לדעתו גם את העיקרון המנחה שבבסיס השתתפות עצמית שנועדה לכוון התנהגות בעתיד, דבר שלא התקיים במקרה הנדון כאשר הפוליסה פקעה בשל אבדן גמור לרכב. המבוטח טען עוד, כי חברת הביטוח לא השיבה למכתבו, אלא הגישה תביעה לבית המשפט, והיא נמנעה מהבאתו של סוכן הביטוח כעד מטעמה.

בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור של המבוטח וחייב אותו בתשלום השתתפות עצמית לחברת הביטוח. השופטת לא פגם בהחלטות של בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי.

"כאמור, פוליסת הביטוח כוללת ביטוח בגין הנזקים הנגרמים לרכב המבוטח, הוא רכבו של המבקש, וכן ביטוח מפני תשלומים בגינם יחויב לשלם לצד שלישי בשל נזק שייגרם לו. במקרים כמו המקרה דנן, בהתאם להוראות פוליסת הביטוח שהוצגה בבית המשפט, אכן פטור המבקש מתשלום השתתפות עצמית נוכח האובדן הגמור של רכבו בתאונה. עם זאת, רשאית היתה המשיבה לגבות ממנו השתתפות עצמית בגין תשלום הנזק לצד השלישי, שכן סעיפי הפוליסה המתייחסים לאירועים אלה אינם מוציאים זה את זה. כך פסק בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי לא מצא פגם במסקנתו. מאחר ולא מצאתי כי נפלה טעות

בפרשנות סעיפי הפוליסה שנעשתה על ידי בית משפט השלום, הרי שאין מקום להתערבות בהכרעתו. יתר טענות המבקש בנוגע לאופן התנהלות המשיבה אף אין בהן כדי להתיר לו לערער לבית משפט זה. משלא מצאתי כי הבקשה מעלה כל שאלה עקרונית שבמשפט אשר השלכותיה חורגות מהסכסוך הפרטני שבין הצדדים והמצדיקה דיון בה ב"גלגול  שלישי", הרי שדינה להידחות"

ההחלטה באתר בית המשפט העליון.

עבור לתוכן העמוד